مقاله تاثیر کلاس های آمادگی برای زایمان بر روی خودکارآمدی درک شده زایمان در زنان زایمان کرده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر کلاس های آمادگی برای زایمان بر روی خودکارآمدی درک شده زایمان در زنان زایمان کرده
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودکارآمدی
مقاله کلاس های آمادگی برای زایمان
مقاله زنان باردار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستگاری لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: محبی پروین
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم زاده سعیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: خودکارآمدی شامل ارزیابی فرد از توانایی خودش برای مقابله با موقعیت های پراسترس و اجرای رفتارهای ضروری خصوصا در مقابله با درد زایمان می باشد. در برخی مطالعات نشان داده شده که کلاس های آمادگی برای زایمان یک روش موثر برای کمک به زنان برای تحمل درد های زایمانی است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر کلاس های آمادگی برای زایمان بر روی خودکارآمدی درک شده زایمان در زنان زایمان کرده در شهر زنجان طرح ریزی شد.
روش بررسی: این مطالعه از نوع نیمه تجربی می باشد. حجم نمونه در هر گروه ۳۰ نفر محاسبه گردید و نمونه گیری به صورت در دسترس انجام یافت. در گروه مورد زنانی که در کلاس های آمادگی برای زایمان شرکت کرده بودند و در گروه شاهد زنانی که فقط مراقبت های روتین را در طی باردرای دریافت کرده بودند، حضور داشتند. پرسشنامه ها یک ساعت بعد از زایمان توسط نمونه گیر در اتاق بعد از زایمان از طریق مصاحبه رو در رو تکمیل گردید. به منظور تعیین خودکارآمدی از پرسشنامه خودکارآمدی استفاده گردید.
یافته ها: میانگین نمره خودکارآمدی درک شده زایمان در گروه شاهد ۶۵٫۸۶±۲۲۱٫۵ و در گروه مورد ۶۱٫۶۸±۲۴۱٫۷ بود. با وجود بالاتر بودند نمره خودکارآمدی درک شده زایمان در گروه مورد، آزمون تی مستقل تفاوت معنی داری را بین دو گروه نشان نداد.
نیتجه گیری: شرکت در کلاس های آمادگی برای زایمان خودکارآمدی درک شده زایمان را در زنان بالاتر می برد.