مقاله تاثیر کار اقماری بر سلامت عمومی کارکنان و خانواده های آنان (شرکت نفت فلات قاره) ۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش اجتماعی از صفحه ۳۵ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر کار اقماری بر سلامت عمومی کارکنان و خانواده های آنان (شرکت نفت فلات قاره) ۱۳۸۹
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کار اقماری
مقاله سلامت عمومی
مقاله حوزه کار
مقاله نوع کار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چغادکی حلیمه
جناب آقای / سرکار خانم: آقابخشی حبیب اله
جناب آقای / سرکار خانم: قبیتی فهیمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سلامت عمومی را می توان بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی دارای مولفه های جسمی، روانی و اجتماعی دانست. بنابراین تعریف سلامت مفهومی چند وجهی است. در این پژوهش تلاش شده است تا سلامت عمومی کارکنان شرکت نفت فلات قاره سنجیده و عوامل موثر بر آن شناسایی شود و از نظریه های مرتبطی چون فشار نقش ویلیام گود، تعارض نقش مرتن، بیگانگی مارکس و کمیابی انرژی مارکز در چهارچوب نظری استفاده شده است.
نوع مطالعه در این پژوهش توصیفی و استنباطی است و با استفاده از روش پیمایشی به گردآوری اطلاعات پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شاغل در شرکت نفت فلات قاره است که قبل از سال ۱۳۸۹ استخدام شده اند و از میان آنها ۵۰۰ نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای متناسب با حجم انتخاب و به تکمیل پرسش نامه پرداخته شده است. ابزار به کار رفته در این پژوهش پرسش نامه GHQ و مصاحبه بوده است. اعتبار ابزار پرسشنامه با استفاده از اعتبار صوری و پایایی آن با استفاده از پایایی همسانی درونی (آلفای کرونباخ) مورد ارزیابی قرار گرفته است. از مهم ترین یافته های این پژوهش می توان به تفاوت معنادار بین حوزه کار (سکو و جزیره) و نوع کار (شیفت کار و ثابت کار) در آزمون GHQ اشاره کرد. علاوه بر آن رابطه معناداری بین کار اقماری و سلامت عمومی کارکنان و خانواده ها وجود داشته است. بنابراین لازم است برای بهبود وضعیت سلامت عومی افراد به نوع کار و حوزه کاری آنها توجه داشت.