مقاله تاثیر کاربست الگوی جاناسن در یادگیری مبتنی بر مساله بر نگرش، رضایت و یادگیری در برنامه های آموزش ضمن خدمت معلمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی) از صفحه ۳۶ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر کاربست الگوی جاناسن در یادگیری مبتنی بر مساله بر نگرش، رضایت و یادگیری در برنامه های آموزش ضمن خدمت معلمان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طراحی آموزشی
مقاله مساله محوری
مقاله اثربخشی آموزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فیروزی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: کارشکی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی رضوانی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، ارزشیابی اثربخشی ناشی از کاربست الگوی طراحی مساله محور سازنده گرا در آموزش ضمن خدمت معلمان است. روش این پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود. به منظور سنجش متغیر نگرش و رضایت از طرح پس آزمون با گروه گواه و برای سنجش متغیر یادگیری از طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه استفاده شد. نمونه آماری، متشکل از دو گروه معلمان شرکت کننده در دوره ضمن خدمت ارزشیابی توصیفی شهرستان لامرد بود که با استفاده از شیوه نمونه گیری در دسترس، یکی از این گروه ها به عنوان گروه آزمایش و دیگری به عنوان گروه گواه انتخاب شد. تعداد فراگیران در این گروه ها ۶۸ نفر بود. ابزارهای پژوهش شامل دو پرسشنامه جهت سنجش نگرش و رضایت فراگیران و آزمون پیشرفت تحصیلی جهت سنجش میزان یادگیری فراگیران بود. جهت تعیین روایی کلیه ابزارها از روایی محتوایی استفاده شد و جهت پایایی دو پرسشنامه نگرش و رضایت از روش آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت که به ترتیب معادل ۰٫۹۶ و۰٫۹۴  محاسبه شد. پایایی آزمون تدوین شده، با استفاده از روش کودر ریچاردسون معادل ۰٫۸۳ محاسبه گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس چند متغیری، آزمون های تک متغیری تحلیل واریانس، و کوواریانس تک متغیری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که به کارگیری الگوی طراحی مساله محور سازنده گرا در آموزش ضمن خدمت معلمان موجب افزایش اثربخشی این دوره های آموزشی می شود (P=0.001). همچنین نتایج، پیرامون مولفه های تشکیل دهنده اثربخشی نشان داد که فراگیران در گروه مساله محور سازنده گرا رضایت بیشتر (p=0.001) نگرش مثبت تر (p=0.001) و یادگیری بهتر (p=0.001) نسبت به فراگیران گروه سنتی و موضوع محور داشتند.