مقاله تاثیر کاربرد کود دامی و نیتروژن بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه داروئی همیشه بهار (.Calendula officinalis L) در شرایط تنش خشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۲۳۱ تا ۲۴۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر کاربرد کود دامی و نیتروژن بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه داروئی همیشه بهار (.Calendula officinalis L) در شرایط تنش خشکی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش کم آبی
مقاله کود دامی و نیتروژن
مقاله خصوصیات ریخت شناسی و همیشه بهار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانشیان جهانفر
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی نوید
جناب آقای / سرکار خانم: علی محمدی مهرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور اثر تنش کم آبی و کاربرد کود دامی و نیتروژن بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه همیشه بهار آزمایشی به صورت کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار داتی ر مزارع تحقیق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان در سال ۱۳۸۹ اجرا گردید. تیمارها شامل تنش کم آبی در سه سطح (آبیاری پس از ۴۰، ۸۰ و ۱۲۰ میلی متر تبخیر از سطح تشتک تبخیر کلاس A) و کود دامی به همراه نیتروژن در پنج سطح، نیتروژن توصیه شده (۹۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص)، مصرف %۷۵ کود نیتروژن و ۱۰ تن در هکتار کود دامی، مصرف %۵۰ کود نیتروژن و ۲۰ تن در هکتار کود دامی، مصرف %۲۵ کود نیتروژن و ۳۰ تن در هکتار کود دامی و عدم مصرف کود نیتروژن و ۴۰ تن در هکتار کود دامی) بودند. نتایج نشان داد تنش کم آبی بر قطر گل، ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک، عملکرد گل و تلاش زادآوری در گیاه معنی دار بود. بیشترین عملکرد بیولوژیک به میزان ۷۴۱۶ کیلوگرم در هکتار و تلاش بازآوری به میزان %۲۶٫۴۴ از سطح ۴۰ میلیمتر تبخیر به دست آمد. کاربرد کود دامی به همراه نیتروژن بر عملکرد بیولوژیک، عملکرد گل و تلاش زادآوری تاثبر معنی داری داشت. بیشترین عملکرد بیولوژیک، عملکرد گل و تلاش زادآوری از عدم مصرف کود نیتروژن به همراه ۴۰ تن در هکتار کود دامی بدست آمد. اثر متقابل تنش کم آبی و کاربرد کود دامی به همراه نیتروژن بر عملکرد گل معنی داری بود. بیشترین عملکرد گل به میزان ۷۵۸٫۶ کیلوگرم در هکتار از سطح ۴۰ میلی متر تبخیر و مصرف ۴۰ تن کود دامی بدون مصرف کود نیتروژن به دست آمد. به نظر می رسد که در شرایط تنش کم آبی، کارایی مصرف کود دامی برای تامین نیاز نیتروژن گیاه نسبت به کاربرد نیتروژن غیر آلی افزایش می یابد.