مقاله تاثیر کاربرد کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد گندم در دو نوع خاک در آزمایشی گلخانه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۴۴۱ تا ۴۵۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر کاربرد کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد گندم در دو نوع خاک در آزمایشی گلخانه ای
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کود بیولوژیک
مقاله عملکرد
مقاله اجزای عملکرد
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیری فارسانی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: چرم مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: عنایتی ضمیر نعیمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کودهای بیولوژیک می توانند به عنوان مکمل در کشاورزی پایدار به کار برده شوند. هدف اصلی از این پژوهش، بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک نیتروژنه و فسفره و کودهای شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در دو نوع خاک بود. طرح آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل دو نوع خاک (لوم شنی و لوم رسی) و ۹ تیمار کودی بود. برای اجرای آزمایش از کودهای بیولوژیک نیتروکارا (Azorhizobium caulinodans)  و فسفر بارور  3(Pseudomonas putida, Strain P13،Pantoea agglomerans, Strain P5 و Pseudomonas putida, Strain MC1) به میزان ۱۰۰ گرم در هکتار به صورت منفرد و تلفیقی به روش تلقیح بذر استفاده گردید. نتایج تاثیر مثبت نوع لوم رسی و تلقیح هر دو نوع کود بیولوژیک به ویژه در حضور ۵۰ درصد کودهای شیمیایی روی وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و عملکرد دانه گندم را نشان داد. نتایج نشان داد تیمارهای ۱۰۰ درصد کود شیمیایی و کود بیولوژیک فسفره در تلفیق با ۵۰ درصد کود شیمیایی بیشترین تاثیر را در اکثر صفات بررسی شده و تیمار شاهد کمترین تاثیر را نشان دادند. کود بیولوژیک نیتروکارا در تلفیق با ۵۰ درصد کود شیمیایی بیشترین وزن هزار دانه را داشت. کود بیولوژیک فسفره در تلفیق با ۵۰ درصد کود شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم تاثیر بهتری را در مقایسه با کود بیولوژیک نیتروکارا نشان داد. نتایج این تحقیق نشان داد با تلفیق کودهای بیولوژیک و شیمیایی می توان مصرف کودهای شیمیایی را کاهش داد.