مقاله تاثیر کاربرد پلیمر ابر جاذب، ترکیبات روی و سلنیوم بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم دوروم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۶۹ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر کاربرد پلیمر ابر جاذب، ترکیبات روی و سلنیوم بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم دوروم
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلنیوم
مقاله سوپرجاذب
مقاله سولفات روی
مقاله گندم دورم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: ساجدی نورعلی
جناب آقای / سرکار خانم: گماریان مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثرات کاربرد پلیمر سوپر جاذب و عناصر روی و سلنیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دورم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در سال زراعی ۹۰-۸۹ انجام شد. عوامل مورد آزمایش شامل مصرف سوپر جاذب در دو سطح صفر و ۲۵ کیلوگرم در هکتار، مصرف سولفات روی در سه سطح صفر، ۲۵ و ۵۰ کیلوگرم در هکتار و مصرف سلنیوم در دو سطح صفر و ۲۰ گرم در هکتار بود. نتایج نشان داد که اثر سولفات روی بر صفات عملکرد و اجزای عملکرد دانه در سطح ۱% معنی دار شد. مصرف ۵۰ کیلوگرم در هکتار سولفات روی عملکرد دانه را نسبت به تیمار شاهد ۱۳٫۶% افزایش داد. اثر متقابل دوگانه تیمارها نشان داد که محلول پاشی سلنیوم توام با مصرف ۵۰ کیلوگرم سولفات روی در هکتار عملکرد دانه را ۱۴% افزایش داد. همچنین مصرف ۲۵ کیلوگرم در هکتار سوپر جاذب توام با ۵۰ کیلوگرم سولفات روی در هکتار باعث افزایش ۱۸% عملکرد دانه شد. همچنین با کاربرد ۲۵ کیلوگرم در هکتار سوپر جاذب، ۵۰ کیلوگرم سولفات روی و محلول پاشی سلنیوم عملکرد دانه را به میزان ۱۹% نسبت به شاهد افزایش نشان داد.