مقاله تاثیر کاربرد پس از برداشت چیتوسان و اسید سالیسیلیک بر برخی خواص کمی میوه کنار رقم سب (’Ziziphus Mauritina Lam, CV. ‘Seb) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت فرآورده های باغی از صفحه ۸۹ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر کاربرد پس از برداشت چیتوسان و اسید سالیسیلیک بر برخی خواص کمی میوه کنار رقم سب (’Ziziphus Mauritina Lam, CV. ‘Seb)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنار هندی
مقاله چیتوسان
مقاله اسید سالیسیلیک
مقاله خواص کمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی معوا ملیحه
جناب آقای / سرکار خانم: ابوطالبی عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: خادمی رحیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش تاثیر کاربرد چیتوسان و اسید سالیسیلیک در غلظت های مختلف بر کیفیت و عمر پس از برداشت میوه کنار هندی رقم سب (Seb) یا سئو بر(SeoBer)  بررسی شد. میوه ها با چیتوسان در غلظت های ۰٫۵، ۱ و ۱٫۵ درصد و اسید سالیسیلیک اسید در غلظت های ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی گرم در لیتر تیمار شده و به مدت ۲۰ روز در انبار در دمای یخچال نگهداری شدند، ضمن اینکه غلظت صفر نیز برای تیمار شاهد در نظر گرفته شد. در طی این مدت خواص کمی میوه شامل میزان مواد جامد محلول (TSS)، درصد آلودگی، میزان ویتامین ث، کیفیت ظاهری و درصد کاهش وزن میوه ارزیابی شد. نتایج نشان داد که در مقایسه با شاهد، اسید سالیسیلیک در سطح ۵۰۰ میلی گرم در لیتر باعث افزایش معنی دار میزان مواد جامد محلول و ویتامین ث میوه شد و در سطح ۲۵۰ میلی گرم در لیتر نیز باعث افزایش میزان ویتامین ث و مواد جامد محلول میوه شد، ضمن اینکه در حفظ کیفیت ظاهری میوه همراه با شاهد بهترین نتیجه را در پی داشت. چیتوسان در سطح ۰٫۵ درصد، کاهش میزان آلودگی و در سطح یک درصد کاهش کمتر وزن را در مقایسه با سایر تیمارها نشان داد.