مقاله تاثیر کاربرد ورمی کمپوست و کود بیولوژیک فسفره بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی انیسون (.Pimpinella anisum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران از صفحه ۵۸۳ تا ۵۹۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر کاربرد ورمی کمپوست و کود بیولوژیک فسفره بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی انیسون (.Pimpinella anisum L)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انسیون (.Pimpinella anisum L)
مقاله ورمی کمپوست
مقاله کود بیولوژیک فسفره
مقاله اسانس
مقاله آنتول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درزی محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: حاج سیدهادی سیدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رجالی فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر کودهای بیولوژیک بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.)، شامل میزان اسانس و میزان آنتول، گاما-هیماکالن و استراگول در اسانس، آزمایشی به صورت فاکتوریل دو عامله با استفاده از عوامل ورمی کمپوست (۰، ۵ و ۱۰ تن در هکتار) و کود بیولوژیک فسفره (عدم تلقیح، تلقیح با بذر و تلقیح با بذر + محلول پاشی بر روی خاک در مرحله ساقه رفتن) در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با نه تیمار و سه تکرار در ایستگاه تحقیقات همند دماوند وابسته به موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در سال زراعی ۱۳۸۷-۱۳۸۹ مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بیشترین میزان اسانس در دانه (%۴٫۲۱) در مصرف ۱۰ تن ورمی کمپوست حاصل شده و بیشترین میزان آنتول در اسانس (%۹۴٫۱۴) و کمترین میزان گاما-هیماچالن (%۲٫۴۷) و استراگول (%۱٫۱۰) در اسانس با مصرف ۵ تن ورمی کمپوست حاصل گردید. کود بیولوژیک فسفره نیز دارای تاثیر معنی داری بر روی صفات مورد بررسی بود، به طوری که بیشترین میزان اسانس در دانه (%۳٫۹۷) و میزان آنتول در اسانس (%۹۴٫۶۰) و نیز کمترین میزان گاما-هیماچالن (%۲٫۱۲) و استراگول (%۰٫۹۵) در اسانس با دو بار مصرف کود بیولوژیک فسفره بدست آمد. همچنین اثرهای متقابل در بین عامل ها بر روی میزان گاما-هیماچالن و استراگول در اسانس معنی دار گردید، به طوری که کمترین میزان گاما-هیماکالن (%۱٫۹۳) و استراگول (%۰٫۹۷) در اسانس در تیمار ۵ تن ورمی کمپوست و دو بار مصرف کود بیولوژیک فسفره حاصل شد.