مقاله تاثیر کاربرد نیتروژن و کربنات کلسیم بر تجمع نیترات و عملکرد گیاه دارویی مرزه تابستانه(.Satureja hortensis L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر کاربرد نیتروژن و کربنات کلسیم بر تجمع نیترات و عملکرد گیاه دارویی مرزه تابستانه(.Satureja hortensis L)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجمع نیترات
مقاله کربنات کلسیم
مقاله کودهای نیتروژن
مقاله مرزه تابستانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومیوند حسن
جناب آقای / سرکار خانم: نوش کام احمد
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: بابالار مصباح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر کود نیتروژن و کربنات کلسیم بر تجمع نیتروژن کل و نیترات در اندام هوایی، غلظت کلسیم در برگ و عملکرد برگ و سرشاخه جوان مرزه رقم ساترن، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال ۱۳۸۸ در کرج اجرا گردید. کود نیتروژن در ۴ سطح ۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار و کربنات کلسیم در سه سطح ۰، ۵ و ۱۰ تن در هکتار آهک، استفاده شدند. صفات اندازه گیری شده در این آزمایش شامل نیتروژن کل و نیترات برگ، غلظت کلسیم و وزن خشک برگ و سرشاخه های جوان بودند. نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد که اثر کربنات کلسیم بر تجمع نیتروژن و غلظت کلسیم (p<0.01) و نیترات برگ (p<0.05) معنی دار بود، در حالی که تاثیر معنی داری بر وزن خشک برگ و سرشاخه گلدار نداشت. همچنین اثر کود نیتروژن بر تجمع نیتروژن، نیترات و وزن خشک برگ و سرشاخه گلدار معنی دار شد (p<0.01). مقایسه میانگین صفات نشان داد که با افزایش سطوح کربنات کلسیم و کود نیتروژن، تجمع نیتروژن و نیترات در برگ به ترتیب کاهش و افزایش یافت. همچنین وزن خشک برگ و سرشاخه گلدار مرزه نیز با افزایش سطوح کود نیتروژن، افزایش نشان داد. بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، ترکیب تیمار کودی ۵ تن در هکتارکربنات کلسیم (آهک) و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار نیترات آمونیوم از نظر کاهش تجمع نیترات، افزایش عملکرد مرزه و صرفه اقتصادی، قابل توصیه می باشند.