مقاله تاثیر کاربرد نیتروژن و فسفر بر عملکرد دانه و رشد ذرت شیرین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۵۳ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر کاربرد نیتروژن و فسفر بر عملکرد دانه و رشد ذرت شیرین
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت شیرین
مقاله کود ازت
مقاله کود فسفات
مقاله شاخص رشد
مقاله عملکرد و عملکرد اقتصادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولدآبادی سیدعلیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: علی محمدی مهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: دانشیان جهانفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برای بررسی تاثیر کاربرد نیتروژن و فسفر در ذرت شیرین، آزمایشی به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال ۱۳۸۴ در شهر اسفرورین از توابع استان قزوین انجام شد.
ابتدا تیمار نیتروژن در سه سطح شامل مقادیر صفر، ۲۰۰ و ۴۰۰ کیلوگرم در هکتار از منبع اوره و سپس تیمار فسفر در چهار سطح شامل کاربرد مقادیر صفر، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار از منبع سوپرفسفات تریپل انجام شد.
نتیجه های آزمایش نشان داد که عامل نیتروژن بر صفت های تعداد دانه در بلال ، تعداد دانه در هر ردیف بلال، تعداد دانه در بلال، ارتفاع بوته، تعداد گره، طول بلال، قطر بلال، وزن بلال، وزن چوب بلال، عملکرد اقتصادی و وزن هزار دانه ذرت شیرین تاثیر معنی داری داشت.
تیمار فسفر نیز بر صفت های ارتفاع بوته، قطر بلال، وزن بلال، عملکرد اقتصادی و وزن هزار دانه ذرت شیرین تاثیر معنی داری داشت. در بین سطوح تیمار نیتروژن سطح ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار با عملکرد دانه میانگین ۶۹۵۹ کیلوگرم در هکتار (با رطوبت ۱۴%) نسبت به سطح ۴۰۰ کیلوگرم در هکتار و شاهد به ترتیب با میانگین عملکرد دانه ۶۳۶۵ و ۵۶۹۴ کیلوگرم در هکتار دارای برتری معنی داری بود. در بین سطوح فسفر نیز ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار فسفر با ۶۷۷۳ کیلوگرم در هکتار در گروه برتر بود، هم چنین اثر متقابل کاربرد ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار بیش ترین عملکرد را در بین سطوح اثر متقابل داشت.
اثرهای متقابل مصرف نیتروژن و فسفر در مرحله برداشت تاثیر معنی داری بر صفت های شاخص رشد، وزن بلال وزن هزار دانه و عملکرد دانه داشت و سطح تیمار N2P2 نیتروژن ۲۰۰ و فسفر ۲۰۰) بهترین تیمار اثر متقابل بود.
با توجه به نتیجه های به دست آمده از کود نیتروژن ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار و از طرفی کود فسفر ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار با افزایش سرعت رشد محصول، شاخص سطح برگ و میزان فتوسنتز سبب افزایش عملکرد شده است.