مقاله تاثیر کاربرد نیتروژن و فسفر بر برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و طول عمر پس از برداشت گل نرگس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۳۵ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر کاربرد نیتروژن و فسفر بر برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و طول عمر پس از برداشت گل نرگس
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ازت
مقاله تغذیه
مقاله عمر گلجایی
مقاله گل نرگس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زاده باقری مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: سهراب نژاد اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: ابوطالبی جهرمی عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: شرف زاده شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه پرورش گل نرگس به یک صنعت اشتغال زا و ارزآور تبدیل شده است و تلاش های فراوانی جهت بالابردن کمیت و کیفیت این گل در حال انجام است. یکی از موارد مهم در این زمینه تاثیر عناصر معدنی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و عمر پس از برداشت گل نرگس است. بدین منظور پژوهشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار ۳۰ مشاهده ای انجام شد. برای بررسی اثر ازت و فسفر این آزمایش با ۳ سطح ازت شامل ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار و ۳ سطح فسفر شامل ۳۰، ۶۰ و ۹۰ کیلوگرم در هکتار انجام و پتاسیم به صورت سولفات پتاسیم به میزان ۱۶۰ کیلوگرم در هکتار برای تمامی تیمارها مورد استفاده قرار گرفت بررسی میزان فسفر با روش رنگ سنجی و با استفاده از رنگ زرد وانادات مولیبدات و قرائت شدت جذب در طول موج ۴۷۰ نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر انجام شد. نتایج در خصوص میزان ازت برگ نشان داد تیمار N3+P2+K بیشترین تاثیر را در خصوص جذب ازت (۵٫۰۷%) دارد. و همچنین با افزایش فسفر میزان غلظت این عنصر در برگ افزایش یافت. نتایج این پژوهش نشان داد میزان ازت تاثیر چشمگیری در غلظت فسفر برگ داشته است به طوری که با افزایش کاربرد کود ازت میزان فسفر برگ کاهش یافته است. نتایج اثر کودهای بکار رفته حاکی از آن است که استفاده از تیمارهای کودی باعث افزایش عمر گلجایی گل نرگس نسبت به تیمار شاهد گردید.