مقاله تاثیر کاربرد نیتروژن بر کارایی جذب و ذخیره سازی آن در ارقام گندم نان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۱۶۷ تا ۱۸۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر کاربرد نیتروژن بر کارایی جذب و ذخیره سازی آن در ارقام گندم نان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد دانه
مقاله شاخص برداشت نیتروژن
مقاله کارایی جذب نیتروژن
مقاله کارایی مصرف
مقاله غلظت نیتروژن دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلیل زاده غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ارشد یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده قورت تپه عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه به دلایل اکولوژیکی و اقتصادی گرایش به سمت سیستم های کشاورزی پایدار و کم نهاده رو به افزایش است. نیتروژن یکی از نهاده های اصلی در این سیستم بوده که در آلودگی خاک و آبهای زیر زمینی نقش مهمی دارد. بنابراین به منظور ارزیابی تنوع جذب و مصرف و در نتیجه کاهش مصرف نیتروژن، این آزمایش در سال زراعی ۸۷-۱۳۸۶ بصورت طرح کرت های یکبار خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید که در آن کود نیتروژنه در دو سطح بدون مصرف و مصرف ۲۰۰ کیلوگرم کود اوره در هکتار به عنوان عامل اصلی و ۲۰ ژنوتیپ گندم نان (Triticum aestivum L.) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشانگر تنوع بالایی برای کاهش مصرف نیتروژن در بیشتر صفات بود. تجزیه واریانس اختلاف آماری بسیار معنی داری برای ارقام در صفات نشان داد. اثر متقابل ژنوتیپ × نیتروژن نشانگر اختلاف آماری معنی دار در سطح احتمال ۱% برای وزن هزاردانه، غلظت نیتروژن دانه، غلظت نیتروژن کاه و کلش، عملکرد نیتروژن دانه، کارایی جذب و کارایی مصرف نیتروژن و برای تعداد دانه در سنبله در سطح احتمال ۵% و عدم معنی داری برای صفات عملکرد دانه، تعداد سنبله در متر مربع، شاخص برداشت و شاخص برداشت نیتروژن بود. مقایسه میانگین صفت عملکرد دانه نشان داد که ارقام کوهدشت، چمران و قوبوستان در هر دو سطح نیتروژن برتر از سایرین بودند. اما ارقام زاگرس، طالع- ۳۸ و گونش لی در N0 عملکرد بالا و N+ عملکرد پایین نشان دادند. کارایی جذب نیتروژن و کارایی استفاده از نیتروژن تنوع بالایی برای همه سطوح نیتروژن، ژنوتیپ و اثر متقابل نشان داد. مقایسه میانگین کارایی جذب ارقام قوبوستان، طالع- ۳۸، زاگرس و کوهدشت در هر دو سطح نیتروژن برتر از سایر ارقام و اکینچی، آرتا، اترک و چمران در N0 کارایی بالایی نشان دادند. مقایسه میانگین کارایی مصرف نیتروژن ارقام گونش لی، طالع- ۳۸ و دریا نشان داد هر سه این ارقام در هر دو سطح نیتروژن کارایی بالایی داشتند. رقم نورلو- ۹۹ بیشترین حساسیت را نسبت به کاهش مصرف نیتروژن دارا بود. بررسی مقایسه میانگین عملکرد دانه، کارایی زراعی جذب و مصرف نیتروژن، در این آزمایش مشخص نمود که ارقام قوبوستان، کوهدشت و چمران برای اهداف اصلاحی برتر از سایرین می باشند.