مقاله تاثیر کاربرد نیتروژن بر شاخص های رشد و عملکرد کمی گیاه دارویی همیشه بهار (.Calendula Officinalis L) در شرایط تنش کم آبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۱۵۳ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر کاربرد نیتروژن بر شاخص های رشد و عملکرد کمی گیاه دارویی همیشه بهار (.Calendula Officinalis L) در شرایط تنش کم آبی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همیشه بهار
مقاله تنش کم آبی
مقاله نیتروژن
مقاله عملکرد بیولوژیک
مقاله سرعت رشد محصول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی نوید
جناب آقای / سرکار خانم: دانشیان جهانفر
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرخانی توفیق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برای بررسی اثر تنش کم آبی و کاربرد نیتروژن بر شاخص های رشد و عملکرد کمی گیاه همیشه بهار در سال زراعی ۱۳۸۵ و در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار انجام پذیرفت. تیمارها شامل تنش کم آبی در سه سطح (آبیاری پس از ۴۰، ۸۰ و ۱۲۰ میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) و نیتروژن در چهار سطح (۰، ۳۰، ۶۰، ۹۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص) بودند. اثر تنش کم آبی بر عملکرد بیولوژیک در مرحله ۵۰% گلدهی، ۱۰۰% گلدهی، دومین مرحله ۱۰۰% گلدهی و مرحله برداشت معنی دار شد، به طوری که بیش ترین عملکرد بیولوژیک در مرحله دوم ۱۰۰% گلدهی با ۹۹۲۹ کیلوگرم در هکتار بدست آمد. اثر نیتروژن نیز بر عملکرد بیولوژیک در مرحله ۵۰% گلدهی، ۱۰۰% گلدهی، دومین مرحله ۱۰۰% گلدهی و مرحلهبرداشت معنی دار شد به طوری که بیش ترین عملکرد بیولوژیک از مصرف ۹۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص با ۷۳۵۰ کیلوگرم در هکتار در مرحلهدوم ۱۰۰% گلدهی بدست آمد. اثر متقابل تنش کم آبی و نیتروژن بر عملکرد بیولوژیک در مرحله ۵۰% گلدهی، ۱۰۰% گلدهی و مرحله برداشت معنی دار شد. نتایج نشان داد که بیش ترین وزن خشک کل گیاه (۱۱۳۰ گرم در متر مربع) و سرعت رشد محصول (۰٫۸۹ گرم بر متر مربع) به ترتیب با دریافت ۲۳۱۹ و ۱۹۹۳ درجه روز رشد از سطح ۴۰ میلی متر تبخیر و مصرف ۹۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص بدست آمد. افزایش شدت تنش سبب کاهش کارآیی مصرف نیتروژن در گیاه می شود. با افزایش تنش خشکی تاثیر کاربرد نیتروژن بر شاخص های رشد نیز کاهش یافت و نمودارهای وزن خشک کل و سرعت رشد محصول بر یکدیگر منطبق شدند.