مقاله تاثیر کاربرد منتول و اشعه ماورای بنفش بر شاخص جذب آب و درصد جوانه زنی بذور آویشن و ختمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۲۱۵ تا ۲۲۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر کاربرد منتول و اشعه ماورای بنفش بر شاخص جذب آب و درصد جوانه زنی بذور آویشن و ختمی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوانه زنی
مقاله اشعه ماورای بنفش
مقاله منتول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیکرستان بابک
جناب آقای / سرکار خانم: سیفی سیدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آنجفی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: چاوشی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به منظور بررسی اثرات اسانس منتول و اشعه ماوراء بنفش به عنوان شاخصی از اثرات تخریب لایه ازن بر درصد جوانه زنی بذر گیاهان دارویی آویشن و ختمی انجام شد. در این تحقیق، اثر منتول (%۲۵، %۵۰، %۷۵ و %۱۰۰) و ۳ تیمار اثر اشعه ماورای بنفش طیف (۳۲۰ – ۴۰۰ nm) A و (۲۹۰ – ۳۲۰ nm) B و (۲۰۰ – ۲۹۰ nm) C با شاهد به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار در آزمایشگاه دانشگاه پیام نور میلاجرد انجام شد. نتایج نشان داد بالاترین مقدار جذب آب بذر در بذر آویشن با %۸۱ در آویشن و %۷۴ در بذر ختمی بود. درصد جوانه زنی در تیمار شاهد آویشن با %۸۱ و شاهد ختمی با %۷۴ بوده است و به ترتیب با افزایش غلظت منتول در محیط کشت هیدروپونیک از %۲۵ به %۱۰۰، درصد جوانه زنی روند نزولی قابل ملاحظه ای از %۷۷ به %۵۱ در آویشن و از %۷۱ به %۳۹ در ختمی داشته است. در همه بذور بین تیمار شاهد با تیمار ۲۵% منتول اختلاف معنی داری دیده نشد ولی بین این تیمار ها با تیمار %۵۰، %۷۵ و %۱۰۰ اختلاف معنی دار ملاحظه شد.