مقاله تاثیر کاربرد متانول بر برخی خصوصیات مرتبط با رشد ریشه نخود (.Cicer arietinum L) تحت تنش خشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فیزیولوژی گیاهان زراعی از صفحه ۵ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر کاربرد متانول بر برخی خصوصیات مرتبط با رشد ریشه نخود (.Cicer arietinum L) تحت تنش خشکی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکی
مقاله خصوصیات ریشه
مقاله محلول پاشی متانول
مقاله نخود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده سعیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بخش مهمی از موفقیت تولید در مناطق دارای تنش خشکی به جذب موثر آب و عنصر غذایی توسط سیستم ریشه ای کارآمد وابسته است. به منظور بررسی اثر محلول پاشی متانول برخصوصیات ریشه نخود (رقم کرج) در شرایط تنش خشکی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در شهریور سال ۹۰ در پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا درآمد. عامل محلول پاشی متانول با ۵ سطح، شاهد (بدون محلول پاشی)، ۲۰، ۲۵، ۳۰ و ۳۵ درصد حجمی بود که به هر کدام از سطوح ۲ گرم در لیتر گلیسین اضافه شد. محلول پاشی ۳ بار طی فصل رشد گیاه و با فواصل ۱۰ روز صورت گرفت. محلول پاشی گیاهچه ها تا زمان جاری شدن قطره های محلول روی برگ ادامه یافت. عامل خشکی نیز شامل تنش خشکی (۲۵ درصد ظرفیت زراعی) و بدون تنش خشکی (۱۰۰ درصد ظرفیت زراعی) اعمال شد. نتایج نشان داد بین سطوح مختلف متانول اختلاف معنی داری از نظر وزن خشک ریشه، سطح و طول ریشه اصلی، مجموع طول ریشه ها، نسبت ریشه به اندام هوایی و نسبت سطح ریشه به سطح برگ وجود داشت (۰٫۰۵≥p). محلول پاشی با سطح ۲۵ درصد حجمی، موجب افزایش معنی داری در میزان وزن خشک ریشه، مجموع طول ریشه ها و سطح ریشه ها نسبت به دیگر سطوح شد. اثرات متقابل تنش خشکی و متانول تاثیر معنی داری بر میزان مجموع طول ریشه ها و نسبت ریشه به اندام هوایی داشت (۰٫۰۵≥p). به طور کلی می توان کاربرد محلول پاشی ۲۵ و ۳۰ درصد حجمی متانول را برای افزایش عملکرد در گیاه نخود توصیه کرد.