مقاله تاثیر کاربرد عناصر ریز مغذی و هورمون اکسین بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم دوروم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در اکوفیزیولوژی گیاهی از صفحه ۱۳ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر کاربرد عناصر ریز مغذی و هورمون اکسین بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم دوروم
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیری برگ
مقاله دوام سطح برگ
مقاله تغذیه
مقاله ریز مغذی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودی بابک
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری حقیقی برمک
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی تیمارهای مختلف کود ریز مغذی به همراه هورمون اکسین بر گندم دروم آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در استان فارس، شهر شیراز اجرا شد. فاکتور اول شامل دو سطح هورمون اکسین، کاربرد اکسین به میزان ۱۰۰ پی پی ام و تیمار عدم کاربرد اکسین و فاکتور دوم شامل چهار تیمار کاربرد کود، تیمار شاهد عدم کاربرد کود، کاربرد روی به میزان ۵۰ کیلوگرم درهکتار به شکل سولفات روی، کاربرد مولیبدن به شکل مولیبدات آمونیم به میزان نیم کیلوگرم در هکتار به صورت بذرمال و تیمار توام کاربرد روی و مولیبدن به میزان ۵۰٫۵ کیلوگرم در هکتار بود. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که اثر کاربرد هورمون اکسین بر عملکرد دانه، تعداد دانه در سنبله، شاخص سطح برگ، عملکرد بیولوژیک و ارتفاع بوته در سطح ۵% معنی دارشد و منجر به افزایش یا بهبود صفات گردید و نسبت به عدم کاربرد هورمون اختلاف معنی داری نشان داد. بین سطوح مختلف تیمار کودی نیز نتایج نشان داد که بیشترین صفات مربوط به تیمارهای کاربرد توام روی و مولیبدن و کمترین نیز مربوط به شاهد بود. کاربرد جداگانه روی نسبت به کاربرد جداگانه مولیبدن افزایش بیشتری بر صفات نشان داد و اثر توام این دو کود ریز مغذی نسبت به اثرات تکی آنها معنی دار بود. کاربرد هورمون بر شاخص سطح برگ نشان داد که در اثر کاربرد اکسین، شاخص سطح برگ افزایش یافته و در دوام سطح برگ گندم نیز اثر مثبتی نشان داد، در واقع منجر به تاخیر افتادن پیری برگ گندم گردید. اثرات متقابل نیز نشان داد که کاربرد هورمون بعلاوه کاربرد روی و مولیبدن منجر به افزایش عملکرد دانه گندم می گردد.