مقاله تاثیر کاربرد علف کش های مختلف و تاریخ کاشت بر تعداد بوته، ارتفاع بوته گل جالیز و خصوصیات زراعی سیب زمینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۷ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر کاربرد علف کش های مختلف و تاریخ کاشت بر تعداد بوته، ارتفاع بوته گل جالیز و خصوصیات زراعی سیب زمینی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گل جالیز
مقاله تاریخ کاشت
مقاله ریم سولفورون
مقاله سولفوسولفورون
مقاله گلایفوسیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساجدی عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: زند اسکندر
جناب آقای / سرکار خانم: ساجدی نورعلی
جناب آقای / سرکار خانم: نبئی سیدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش به صورت کرت خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۴ تکرار در بهار ۱۳۹۰ اجرا شد. دو تاریخ کشت ۱۵ و ۳۰ اردیبهشت به عنوان کرت اصلی و علف کش ریم سولفورون به مقدار ۴۵ گرم ماده موثره در هکتار، علف کش سولفوسولفورون به مقدار ۳۵ گرم ماده موثره در هکتار و گلایفوسیت به مقدار ۱۰۰ و ۷۵ میلی لیتر ماده موثره در هکتار در ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۵۰ روز پس از سبز شدن به صورت سمپاشی برگی و آب آبیاری و یک تیمار شاهد با گل جالیزدر کرت فرعی قرار داده شدند. نتایج نشان داد که با تغییر تاریخ کاشت از پانزدهم اردیبهشت به سی اردیبهشت تعداد بوته گل جالیز ۲٫۷۴ درصد کاهش یافت. اثر متقابل تیمارها نشان داد که بیشترین تعداد بوته گل جالیز معادل۷٫۵۰  بوته در متر مربع مربوط به تیمار شاهد در تاریخ کاشت اول و کمترین آن معادل ۲٫۲۵ مربوط به تیمارهای سولفو سولفورون آب مصرف و گلایفوسیت ۱۰۰ میلی لیتر آب مصرف تاریخ کشت اول همچنین ریم سولفورون آب مصرف و گلایفوسیت ۱۰۰ میلی لیتر آب مصرف در تاریخ کشت دوم به دست آمد. با مصرف علف کش ها در تاریخ کشت اول و دوم، ارتفاع بوته در گل جالیز کاهش یافت. کمترین ارتفاع گل جالیز مربوط به گلایفوسیت ۱۰۰ و ۷۵ میلی لیتر آب مصرف به ترتیب در تارخ کشت اول و دوم بود. با تغییر تاریخ کاشت از ۱۵ اردیبهشت به ۳۰ اردیبهشت عملکرد غده به میزان ۲۵٫۵ درصد افزایش یافت. اثر متقابل تاریخ کاشت و روش مصرف علف کش ها نشان داد که بیشترین عملکرد غده معادل ۳۸۳۴۲٫۸۰ کیلو گرم درهکتار از تیمار سولفو سولفورون آب مصرف در تاریخ کشت دوم حاصل شد.