مقاله تاثیر کاربرد سطوح مختلف کود نیتروژن بر برخی خصوصیات رویشی و زایشی کدوی دارویی .Cucurbita pepo L که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر کاربرد سطوح مختلف کود نیتروژن بر برخی خصوصیات رویشی و زایشی کدوی دارویی .Cucurbita pepo L
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درصد روغن
مقاله عملکرد میوه
مقاله کدو پوست کاغذی
مقاله کود نیتروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیرزاد سوره
جناب آقای / سرکار خانم: آرویی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: علیرضایی مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف کود ازت بر برخی صفات زراعی و عملکرد میوه، دانه و درصد روغن کدوی دارویی، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار سطح نیتروژن (۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار) و سه تکرار انجام شد. نتایج نشان از تاثیر معنادار کود ازت در مقایسه با تیمار شاهد در سطح ۱ درصد داشت، به نحوی که با افزایش سطح نیتروژن، وزن تر و خشک برگ، سطح برگ، وزن تر و خشک دانه در تک میوه و وزن و قطر تک میوه در مقایسه با تیمار شاهد افزایش یافت. در حالی که بیشترین درصد روغن در تیمار کودی ۵۰ کیلوگرم (۴۱ درصد وزن خشک بذر) مشاهده شد، با این حال بالاترین عملکرد روغن (۱۳۱۶٫۸۱۳) kg/h و دانه (۳۵۹۸٫۴۶) kg/h در هکتار، در تیمار کودی ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن بدست آمد. بین تیمارها اختلاف معنی داری از نظر تعداد و طول میانگره تا زمان تشکیل اولین گل نر و اولین گل ماده مشاهده نشد.