مقاله تاثیر کاربرد دو سیستم باندینگ سلف اچ و تک بطری بر استحکام برشی باند فیشور سیلنت به مینای دندانهای شیری و دائمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۲۹۴ تا ۳۰۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر کاربرد دو سیستم باندینگ سلف اچ و تک بطری بر استحکام برشی باند فیشور سیلنت به مینای دندانهای شیری و دائمی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استحکام باند برشی
مقاله پیت و فیشور سیلنت
مقاله باندینگ سلف اچ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توسلی حجتی سارا
جناب آقای / سرکار خانم: مهران مجید
جناب آقای / سرکار خانم: نوری اعتمادی طیبه
جناب آقای / سرکار خانم: منتظری هدشی روشنک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: کاربرد باندینگ های سلف اچ، با مراحل کمتر و ساده تر در دندانهای دائمی و شیری افزایش یافته است. بنابراین هدف از این مطالعه تجربی، مقایسه اثر روش معمول اسید اچ، باندینگ تک بطری و باندینگ سلف اچ بر استحکام برشی باند (SBS) فیشورسیلنت نوری به مینای دندانهای شیری و دائمی است.
روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی، صافترین سطوح پروگزیمال مینای تراش نخورده سی مولر شیری (گروههای ۶،۴،۲) و سی پرمولر دائمی (گروههای ۵،۳،۱)، در شش گروه ده تایی قرارگرفتند. گروه ۱و ۲ (کنترل): اسید اچ+فیشور سیلنت نوری (Concise 3M-ESPE) گروه ۳ و۴ (SB): اسید اچ+تک بطری (single bond)+فیشورسیلنت. گروه ۵ و (PLP): سلف اچ (Prompt L-Pop 3M+ESPE)+فیشورسیلنت. پس از پانصد چرخه حرارتی و زمان غوطه وری سی ثانیه، استحکام برشی باند با دستگاه Zwick-Germany، سبک شکست، توسط استریومیکروسکوپ و داده ها با آنالیزهای آماری ANOVA و Between-subjects effect و LSD بررسی شدند.
یافته ها :SBS، تفاوت آماری معنی داری بین گروههای کنترل و PLP، همچنین SB و PLP نشان نداد. (p>0.05 در حالی که بین گروههای کنترل و SB معنی دار (P=0.022) نیز میزان آن در تمام گروه های شیری از دائمی کمتر بود. (p<0.05)
نتیجه گیری: سیستم باندینگ سلف اچ (PLP) مشابه روش معمول اسید اچ، باند مناسب بین فیشورسیلنت نوری و مینای تراش نخورده ایجاد می کند. کاربرد باندینگ تک بطری نیز در افزایش استحکام باند فیشورسیلنت موثر می باشد.