مقاله تاثیر کاربرد تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (TMS) در تغییر غلبه طرفی مغز در پردازش های زبانی: استفاده از آزمون شنیدن دو گوشی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۳ در توانبخشی نوین از صفحه ۷۰ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر کاربرد تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (TMS) در تغییر غلبه طرفی مغز در پردازش های زبانی: استفاده از آزمون شنیدن دو گوشی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحریک فرا جمجمه ای مغز (TMS)
مقاله غلبه طرفی مغز
مقاله برتری گوش راست (Right Ear Advantage: REA)
مقاله پردازشهای زبانی
مقاله شنیدن دو گوشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قریشی زهراسادات
جناب آقای / سرکار خانم: خرمی بنارکی آناهیتا
جناب آقای / سرکار خانم: عظیمیان مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: علاقبندراد جواد
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی سیدمجید
جناب آقای / سرکار خانم: صلواتی مهیار
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادبیگی پروانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تحریک مغنا طیسی فراجمجمه ای مغز، تکنیک نو ظهوری است که می توان به وسیله آن بخشی از مغز را فعال یا مهار کرد. قابلیت مهار یا فعالسازی انتخابی مناطق مختلف مغز، امیدهایی را در مورد کاربرد این روش برای بررسی سازماندهی زبان در مغز افراد طبیعی و همچنین توانبخشی بیماران زبان پریش ایجاد کرده است. از همین رو در این پژوهش ما به دنبال آنیم که تاثیر کاربرد (Transcranial Magnetic Stimulatin: TMS) با پروتکل مهاری را بر تغییرغلبه طرفی مغز در افراد عادی بسنجیم. از آنجا که آزمون شنیدن دو گوشی ابزاری ساده برای تعیین گوش برتر و نیمکره غالب در پردازش محرکات کلامی می باشد، در این پژوهش ما از نمره برتری گوش راست به عنوان شاخصی برای غلبه طرفی مغز استفاده کردیم.
روش بررسی: در این پژوهش مقطعی مقایسه ای ۱۴ بزرگسال فارسی زبان راست دست با شنوایی هنجار که سابقه بیماری های مغز و اعصاب و یا روانپزشکی نداشتند انتخاب شدند. مداخله(repetitive TMS) rTMS  با پروتکل مهاری ۱ هرتز با شدت ۹۰% آستانه حرکتی برای مدت ۱۰ دقیقه (۶۰۰ پالس) بر روی منطقه بروکای نیمکره چپ هر یک از آزمودنیها اعمال شد. شاخص برتری گوش در دو مرحله قبل و بعد از اجرای rTMS با آزمون شنیدن دو گوشی (مهدوی و پیوندی) محاسبه شد.
یافته ها: بر طبق نتایج این پژوهش، شاخص برتری گوش راست قبل و بعد از rTMS با استفاده از آزمون با آزمون تی – زوجی تفاوت معناداری را نشان نداد.