مقاله تاثیر کاربرد بنتونیت بر خصوصیات جوانه زنی بذور کاهو تحت شرایط تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۲۸ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر کاربرد بنتونیت بر خصوصیات جوانه زنی بذور کاهو تحت شرایط تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بنتونیت
مقاله خشکی
مقاله رشد گیاهچه
مقاله شاخص بنیه بذر
مقاله کاهو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولی زاده قلعه بیگ اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: تهرانی فر علی
جناب آقای / سرکار خانم: امامی حجت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر خشکی و بنتونیت بر شاخص های جوانه زنی بذر کاهو آزمایش فاکتوریل بر پایه ی طرح کاملا تصادفی، با سه تکرار در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل ۵ سطح خشکی حاصل از پلی اتیلن گلایکول (صفر، ۰٫۵-، ۱-، 5- و 10- بار) به عنوان فاکتور اول و ۴ سطح بنتونیت (صفر، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی مولار) به عنوان فاکتور دوم انتخاب شدند. نتایج نشان داد که با افزایش تنش خشکی کلیه شاخص های جوانه زنی شامل درصد و سرعت جوانه زنی، شاخص جوانه زنی، شاخص بنیه بذر، وزن تر و خشک گیاهچه، طول ساقه چه و ریشه چه و انرژی جوانه زنی کاهش و میانگین زمان جوانه زنی افزایش یافت. درصد و سرعت جوانه زنی، شاخص بنیه بذر، وزن تر و خشک گیاهچه، طول ساقه چه و ریشه چه در سطح ۱۰۰ میلی مولار بنتونیت دارای بیشترین مقدار بودند. بیشترین و کمترین میانگین زمان جوانه زنی به ترتیب در خشکی ۱۰- ، بنتونیت صفر (۴۵٫۴ روز) و خشکی صفر، بنتونیت ۱۰۰ میلی مولار (۳۲٫۱ روز) مشاهده شد. بیشترین طول ساقه چه و ریشه چه به ترتیب (۲۰٫۶۲ و ۸۵٫۶۶ میلی متر) در خشکی صفر و بنتونیت ۱۰۰ میلی مولار به دست آمد. وزن تر گیاهچه از تیمار خشکی صفر و بنتونیت ۱۰۰ میلی مولار به خشکی ۱۰- بار و بنتونیت صفر کاهش ۲۶٫۸۵ درصدی را نشان داد. در غلظت ۱۵۰ میلی مولار بنتونیت، بین بنتونیت و بذر در جذب آب رقابت ایجاد شده که بنتونیت بر بذر غلبه کرده و نتوانسته در بهبود صفات موثر باشد. بر اساس نتایج به دست آمده، غلظت ۱۰۰ میلی مولار بنتونیت جهت بهبود جوانه زنی بذور کاهو پیشنهاد می گردد.