مقاله تاثیر کاربرد اسید سالیسیلیک، سلنیوم و برخی ریز مغذی ها بر عملکرد و صفات زراعی گندم لاین ۷۸۱۴C تحت شرایط کم آبیاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۲۵ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر کاربرد اسید سالیسیلیک، سلنیوم و برخی ریز مغذی ها بر عملکرد و صفات زراعی گندم لاین ۷۸۱۴C تحت شرایط کم آبیاری
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبیاری
مقاله اسید سالیسیلیک
مقاله سلنیوم
مقاله ریز مغذی ها
مقاله تنش خشکی
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوودزاده الهام
جناب آقای / سرکار خانم: ساجدی نورعلی
جناب آقای / سرکار خانم: مدنی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کم آبی یکی از عوامل محدود کننده عملکرد گندم محسوب می شود. به منظور بررسی اثر کم آبیاری و عوامل سلنیوم، اسید سالیسیلیک و کود میکرو بر برخی صفات زراعی لاین امید بخش گندم  C7814آزمایشی به صورت کرت خرد شده نواری در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک اجرا شد. آبیاری در دو سطح شاهد و قطع آبیاری در مرحله ظهور خوشه و مصرف عوامل سلنیوم، اسید سالیسیلیک و کود میکرو در شش سطح شامل شاهد، اسید سالیسیلیک، سلنیوم، کود میکرو، سلنیوم با اسید سالیسیلیک و سلنیوم با اسید سالیسیلیک با کود میکرو بودند. نتایج حاصله نشان داد کم آبی موجب کاهش ارزش عددی صفات زراعی و عملکرد شد. ارتفاع گیاه با مصرف عوامل سلنیوم، اسید سالیسیلیک و کود میکرو کاهش یافت اما صفات وزن خوشه، تعداد سنبله در واحد سطح، زیست توده، شاخص برداشت و عملکرد افزایش یافتند. در شرایط آبیاری کامل با مصرف عوامل سلنیوم، اسید سالیسیلیک و کود میکرو، عملکرد دانه ۸% و در شرایط قطع آبیاری عملکرد دانه ۵% نسبت به شاهد افزایش نشان داد.