مقاله تاثیر ژل رویال بر میزان سیتو توکسیتی سلول های تک هسته ای خون محیطی علیه سلول های اریترولوسمی رده K562 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر ژل رویال بر میزان سیتو توکسیتی سلول های تک هسته ای خون محیطی علیه سلول های اریترولوسمی رده K562
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژل رویال
مقاله K562
مقاله سلول های تک هسته ای خون محیطی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیداحسان
جناب آقای / سرکار خانم: دلیرژ نوروز
جناب آقای / سرکار خانم: افضل آهنگران ناهید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ژل رویال که توسط زنبورهای کارگر ترشح می شود، دارای فعالیت های زیستی مختلفی در سلول ها و بافت های بدن می باشد. در این مطالعه تاثیر ژل رویال بر سلول های تک هسته ای خون محیطی و رویارویی این سلول سرطانی K562 مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، سلول (PBMC 106 سلول) انسانی با غلظت های متفاوت از ژل رویال (۲۵ mg/ml، ۱۰ mg/ml، ۵ mg/ml) به طور جداگانه و درشرایط استاندارد برای مدت زمان ۷۲ ساعت کشت داده علیه سلول های سرطانی K562 مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت. در این آزمایش از آزمون آنالیزی واریانس نیز به منظور ارزیابی اختلاف بین گروه ها استفاده شد.
یافته ها: در تست Anexin PI (فلوسایتومتری) و مجاورسازی رقت های مشخصی از این ژل، با سلول های PBMC و رویارویی این سلول ها با سلول های سرطانی ما شاهد افزایش یزان آپوپتوز و سلول کشی سلول های سرط نی، نسبت به گروه کنترل بودیم.
استنتاج: با توجه به افزایش میزان آپوپتوز سلول های سرطانی مواجه شده با سلول های PBMC که با ژل رویال رو به رو شده اند می توان نتیجه گرفت که ژل رویال می تواند در تقویت سیستم ایمنی بر علیه سلول های سرطانی و نابودی بیش تر آن ها موثر واقع شود.