مقاله تاثیر چند نوع بستر ریشه زایی بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی درختچه زینتی شیشه شور مجنون (Callistemon viminalis) در شرایط گلخانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در علوم و فنون کشت های گلخانه ای از صفحه ۱۷۳ تا ۱۸۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر چند نوع بستر ریشه زایی بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی درختچه زینتی شیشه شور مجنون (Callistemon viminalis) در شرایط گلخانه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بستر کشت
مقاله ویژگی های ریشه
مقاله زنده مانی
مقاله سیستم مه افشان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکری صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به تاثیر بستر ریشه زایی بر ریشه زایی قلمه گیاهان مختلف، پژوهشی با هدف بررسی تاثیر بسترهای ریشه زایی ماسه، ماسه+کوکوپیت، ماسه+پرلایت، کوکوپیت+پرلایت و ماسه+کوکوپیت+پرلایت بر ریشه زایی قلمه های درختچه شیشه شور مجنون، در دهه آخر مرداد سال ۱۳۸۹ طرح ریزی شد. پژوهش در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. قلمه ها پس از اعمال زخم زنی در قسمت ته آنها، تحت شرایط سیستم مه افشان کشت شدند. پس از ۴۵ روز، فاکتورهای درصد ریشه زایی، درصد زنده مانی قلمه های ریشه دار پس از انتقال به گلدان، تعداد ریشه، بلندترین طول ریشه، میانگین طول ریشه، تعداد شاخه های جدید و وزن خشک ریشه در قلمه های خارج شده از بستر بررسی شد. نتایج نشان داد که اثر بسترهای ریشه زایی بر طول بلندترین ریشه، میانگین طول ریشه، درصد زنده مانی قلمه های ریشه دار شده و تعداد شاخه های جدید معنی دار بود. از لحاظ آماری، بیشترین میانگین طول ریشه در بستر ماسه+کوکوپیت و بلندترین طول ریشه در بسترهای ماسه، ماسه+ کوکوپیت و کوکوپیت+پرلایت حاصل شد. بالاترین درصد زنده مانی قلمه ها پس از انتقال به گلدان از قلمه های ریشه دار شده در بسترهای ماسه+کوکوپیت، ماسه+پرلایت و ماسه+کوکوپیت+پرلایت به دست آمد. با توجه به مشاهدات و نتایج به دست آمده می توان بستر ماسه+کوکوپیت را در بین بسترهای مورد مطالعه، بستر مناسبی به منظور ریشه زایی قلمه های گیاه شیشه شور مجنون تحت شرایط سیستم مه افشان معرفی نمود.