مقاله تاثیر چند رسانه ای بر میزان یادگیری و یادداری درس لوحه نویسی فارسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر چند رسانه ای بر میزان یادگیری و یادداری درس لوحه نویسی فارسی
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یادگیری
مقاله یادداری
مقاله چندرسانه
مقاله لوحه نویسی فارسی
مقاله مهارت های سمت شناسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غمین خجسته
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی داریوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور بررسی «تاثیر چند رسانه ای بر میزان یادگیری و یادداری درس لوحه نویسی فارسی» انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از: کلیه دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهر تهران که در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ مشغول به تحصیل بوده اند و از بین جامعه مذکور به منطقه یک به صورت تصادفی انتخاب و سپس نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای ۴۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که ۲۰ نفر در گروه آزمایش و ۲۰ نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. روش انجام این پژوهش، شبه آزمایشی و طرح پژوهشی مورد استفاده، طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بوده است. ابتدا محققان با استفاده از آزمون محقق ساخته از هر دو گروه پیش آزمون به عمل آورد؛ سپس در گروه آزمایش به آموزش لوحه نویسی با استفاده از چند رسانه ای محقق ساخته مبتنی براصول طراحی چند رسانه ای، پرداخته و در گروه کنترل معلم همان لوحه مورد نظر را با روش سنتی تدریس کرد. در پایان از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. نتایج پژوهش دال بر افزایش یادگیری سمت شناسی، افزایش یادداری سمت شناسی، افزایش یادگیری مهارت هماهنگی چشم و دست، افزایش یادگیری تشخیص شکل لوحه در مقایسه با گروه کنترل است و در نهایت تاثیر چند رسانه ای را بر یادگیری تایید می کند؛ در حالی که آزمون فرضیه ها، افزایش یادداری هماهنگی چشم و دست، افزایش یادداری تشخیص شکل لوحه را تایید نمی کند. بر این اساس تاثیر چند رسانه ای بر یادداری تایید نشد. بنابراین چند رسانه ای ها می توانند بر یادگیری درس لوحه نویسی فارسی موثر باشند اما لزوما بر یادداری آن در دراز مدت تاثیری ندارند.