مقاله تاثیر چند رسانه ای آموزشی، صدا و رنگ بر عملکرد امواج مغزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۸ در روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی) از صفحه ۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر چند رسانه ای آموزشی، صدا و رنگ بر عملکرد امواج مغزی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چند رسانه ای
مقاله صدا
مقاله رنگ
مقاله امواج مغزی
مقاله الکترو انسفالوگرافی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستگارپور حسن
جناب آقای / سرکار خانم: یاریاری فریدون
جناب آقای / سرکار خانم: نظری حمیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به منظور بررسی تاثیر چند رسانه ای، صدا و رنگ بر عملکرد امواج مغزی دانشجویان پسر دوره کارشناسی صورت گرفت. روش پژوهش در چار چوب تحقیقات آزمایشی/ آزمایشگاهی و از نوع تحقیق درون آزمودنی است. جامعه آماری شامل دانشجویان کارشناسی پسر دانشگاه تربیت معلم تهران است. بر اساس نمونه گیری تصادفی تعداد ۱۴ نمونه در دسترس که همگی مذکر بودند، برای این پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات به عنوان ابزار سنجش و ثبت امواج مغزی از دستگاه الکتروآنسفالوگرام دیجیتالی SD-C24 استفاده شد.
نتایج پژوهش نشان داد که چندرسانه ای بر انواع امواج مغزی تاثیر گذار است، گرچه بین صدا و چندرسانه ای ها در امواج آلفا و بتا تفاوت معنی داری وجود نداشت. رنگ نیز در مقایسه با دو متغیر دیگر تاثیر گذار بود. لذا در طراحی نرم افزار ها، فیلم های آموزشی و امور تبلیغاتی نقش هر یک از موارد ذکر شده باید در نظرگرفته شود. چون یادگیری پس از تغییر رفتار نمایان می شود و این ها تغییرات فیزیکی است که در نتیجه یادگیری در مغز انسان به وجود می آیند.