مقاله تاثیر چندرسانه ای محقق ساخته درس زبان انگلیسی بر یادگیری و یادداری در پایه اول راهنمایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مهندسی آموزشی: تکنولوژی و طراحی آموزشی از صفحه ۱۹ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر چندرسانه ای محقق ساخته درس زبان انگلیسی بر یادگیری و یادداری در پایه اول راهنمایی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چندرسانه ای
مقاله زبان انگلیسی
مقاله یادداری
مقاله یادگیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قبادی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر چندرسانه ای محقق ساخته بر یادگیری و یادداری درس زبان انگلیسی است. به این منظور محقق نرم افزاری طراحی و در گروه آزمایش مورد بررسی قرار داده است و نتایج آن با کلاس های متداول مقایسه کرده است. پژوهشگر در این خصوص مطالعه خود را با انتخاب یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل هر کدام مشتمل بر ۵۵ دانش آموز به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از جامعه آماری دانش آموزان دختر پایه اول مقطع راهنمایی شهر تهران واقع در منطقه ۸ با امکانات رایانه ای مناسب در طول یک ماه تحصیلی بر روی یک درس کتاب انگلیسی انجام داده است. در گروه آزمایش سه جلسه آموزش به جای کلاس درس به شیوه متداول در سایت رایانه ای با استفاده از نرم افزار محقق ساخته به اجرا در آمده است. این پژوهش به روش شبه تجربی است و برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش دال بر افزایش یادگیری ساختار دستوری، افزایش یادداری ساختار دستوری و افزایش یادگیری دانش واژگان در سطح معناداری ۰٫۰۵ در مقایسه با گروه کنترل است و در نهایت تاثیر چندرسانه ای بر یادگیری تایید شده است؛ اما آزمون فرضیه ها، افزایش یادگیری املای کلمات، یادداری املای کلمات و یادداری دانش واژگان را تایید نمی کند. بر این اساس، تاثیر چندرسانه ای بر یادداری تایید نشد. این به این معنا است که چندرسانه ای ها می توانند بر یادگیری زبان انگلیسی موثر باشند، اما لزوما بر یادداری آن در دراز مدت تاثیری ندارند.