مقاله تاثیر چرخه های عملیاتی و ساختار مالکیت بر سطح محافظه کاری شرکت ها به روش C-Score که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت از صفحه ۷۵ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر چرخه های عملیاتی و ساختار مالکیت بر سطح محافظه کاری شرکت ها به روش C-Score
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل C-Score
مقاله مالکیت نهادی
مقاله مالک عمده
مقاله اقلام تعهدی
مقاله چرخه های عملیاتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی فرزین
جناب آقای / سرکار خانم: بافهم مهربانی سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طول مدت چرخه های عملیاتی موجبات اقدام مدیریت بر بکارگیری سطوح متفاوت محافظه کاری را در اثر شرایط مختلف بازار و ساختار مالکان فراهم می آورد. با توجه به اهمیت مفهوم محافظه کاری حسابداری در این تحقیق به بررسی تاثیر چرخه های عملیاتی و ساختار مالکیت بر سطح محافظه کاری شرکت ها به روش C-Score پرداخته شد. بنابراین اطلاعات مالی ۸۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی (۱۳۸۹ – ۱۳۸۵) بررسی شد. با توجه به آزمون لیمر برای برآورد ضرایب رگرسیون از مدل داده های تلفیقی (Pool data) بهره گرفته شد. جهت آزمون فرضیه ها و بررسی تاثیر چرخه های عملیاتی و ساختار مالکیت (متغیر مستقل) بر سطح محافظه کاری شرکت ها (متغیر وابسته)، از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره در سطح اطمینان %۹۵ به کمک نرم افزارهای spss و Eviews استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد بین ساختار مالکیت نهادی با سطح محافظه کاری شرکت ها رابطه ای مثبت و معنادار، و همچنین بین چرخه های عملیاتی با سطح محافظه کاری شرکت ها رابطه ای مثبت و معنادار وجود دارد. اما بین ساختار مالک عمده با سطح محافظه کاری شرکت ها رابطه معناداری یافت نشد.