مقاله تاثیر پپتید وگلیکان – لیپوپلی ساکارید بر میزان تولید نیتریک اکساید توسط سلول های بنیادی مزانشیمال موش (MSC) و القا آپوپتوز در سلول های T فعال شده توسط این سلول ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۹۹۶ تا ۱۰۰۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر پپتید وگلیکان – لیپوپلی ساکارید بر میزان تولید نیتریک اکساید توسط سلول های بنیادی مزانشیمال موش (MSC) و القا آپوپتوز در سلول های T فعال شده توسط این سلول ها
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگونیست TLR
مقاله سلول های بنیادی مزانشیمال
مقاله آپوپتوز
مقاله نیتریک اکساید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دارابی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: مرشدی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: دلیرژ نوروز
جناب آقای / سرکار خانم: توکمه چی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: مکاری زاده آرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: سلول های بنیادی مزانشیمال، سلول های بالغی هستند که به عنوان سلول های پیش ساز غیر خون ساز و چند توانی معرفی می شوند. تحریک ویژه گیرنده ای شبه تول در سطح سلول های بنیادی مزانشیمال می توانند پاسخ های ایمنی ناشی از این سلول ها را به سمت فنوتیپ های پیش التهابی یا ضدالتهابی جهت دهی کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر پپتید وگلیکان – لیپوپلی ساکارید بر روی پلاریزه شدن سلول های بنیادی به سمت فنوتیپ ضد التهابی و القا آپوپتوز در سلول های T.
مواد و روش کار: از استخوان فمور و تیبیا سوسپانسیون سلولی تهیه و به مدت ۲۴ ساعت انکوبه شدند. جداسازی سلول های بنیادی مزانشیمی با تمایل به چسبیدن به فلاسک صورت گرفت. پس از رسیدن سلول ها به تراکم ۷۰%، با آگونیست TLR در دو دوز بالا (۱۰ نانوگرم/میلی لیتر) و پایین (۵ نانوگرم/میلی لیتر) و به مدت ۱ و 12 ساعت تیمار شدند. سپس مایع رویی سلول ها جهت اندازه گیری نیتریک اکساید جمع آوری شد. درصد آپوپتوز در سلول های T به روش فلو سایتومتری و رنگ آمیزی آکریدین – اورنج / پروپیوم آیداید (AO/PI) اندازه گیری شد.
یافته ها: MSC ها که در دوز پایین (۵ نانوگرم/میلی لیتر( و ۱۲ ساعت انکوباسیون با آگونیست TLR4 تیمار شده بودند افزایش معنی داری (p≤۰٫۰۵) در آپوپتوز القا شده در سلول های T در مقایسه با گروه کنترل نشان دادند. همچنین یافته ها افزایش معنی داری (p≤۰٫۰۵) در میزان تولید نیتریک اکساید در دوز بالا (۱۰ نانوگرم/میلی لیتر) و ۱ ساعت انکوباسیون MSC های تیمار شده با آگونیست TLR4 نسبت به گروه کنترل نشان دادند.
بحث و نتیجه گیری: از پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت دوز آگونیست و مدت زمان تیمار سلول های بنیادی با آن می تواند تاثیرات مختلفی در فعالیت آپوپتوزی MSC ها و تولید نیتریک اکساید داشته باشد.