مقاله تاثیر پیش تیمار سطوح مختلف اسید هیومیک بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه ذرت (.Zea mays L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۳۷ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر پیش تیمار سطوح مختلف اسید هیومیک بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه ذرت (.Zea mays L)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیش تیمار بذر
مقاله اسید هیومیک
مقاله ذرت
مقاله جوانه زنی
مقاله رشد گیاهچه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی صادق
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه حسینی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عیشی رضایی احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش تیمار بذر با اسید هیومیک در مواردی ممکن است سبب کاهش زمان جوانه زنی، افزایش درصد جوانه زنی و بهبود خصوصیات گیاهچه ای شود. به منظور بررسی اثر سطوح مختلف پیش تیمار اسید هیومیک بر جوانه زنی و رشد گیاهچه توده های مختلف بذور ذرت، آزمایشی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، در سال ۱۳۸۸ به صورت فاکتوریل (۲×۶) در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار انجام شد. فاکتور اول دو توده بذر ذرت با سال تولید مختلف و فاکتور دوم سطوح مختلف اسید هیومیک (خشک، پیش تیمار شده با آب مقطر به عنوان شاهد، ۴۰، ۲۰۰، ۱۰۰۰ و ۵۰۰۰ میلی گرم بر لیتر اسید هیومیک) بودند. نتایج نشان داد که پیش تیمار اسید هیومیک بر متوسط زمان جوانه زنی، طول گیاهچه و وزن خشک گیاهچه تاثیر معنی داری داشت، اما تاثیر آن بر درصد جوانه زنی معنی دار نبود. بیشترین و کمترین درصد جوانه زنی و متوسط زمان جوانه زنی به ترتیب در تیمار ۵۰۰۰ و ۴۰ میلی گرم بر لیتر اسید هیومیک و همچنین بیشترین طول گیاهچه در تیمار ۴۰ میلی گرم بر لیتر به دست آمد. بالاترین وزن خشک گیاهچه نیز مربوط به تیمار ۴۰ میلی گرم اسید هیومیک بود. در مجموع می توان گفت که پیش تیمار اسید هیومیک با غلظت های پایین می تواند اثرات مناسبی بر فاکتورهای جوانه زنی ذرت داشته باشد.