مقاله تاثیر پیش تیمار بذر ذرت بر شاخص های جوانه زنی و روند مصرف مواد ذخیره ای در شرایط شوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۴۴ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر پیش تیمار بذر ذرت بر شاخص های جوانه زنی و روند مصرف مواد ذخیره ای در شرایط شوری
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله پیش تیمار بذر
مقاله جوانه زنی
مقاله مصرف مواد ذخیره ای
مقاله تنش شوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی سیدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درصد جوانه زنی پایین و استقرار گیاهچه از مشکلات اساسی در مناطق شور می باشند. امروزه تکنیک پیش تیمار بذر به عنوان عامل بهبود دهنده جوانه زنی و استقرار تحت تنش های محیطی معرفی شده است. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید (۲۵ پی پی ام) و کلرید سدیم (۱۰- بار)و مصرف مواد ذخیره ای بذر ذرت تحت شرایط تنش شوری انجام شد. تیمارها شامل ۴ سطح تنش شوری (صفر، ۳-، ۶- و ۹- بار) و ۳ سطح پیش تیمار (بذرهای تیمار شده و شاهد) با ۳ تکرار بودند. نتایج نشان داد که با افزایش تنش شوری مولفه های جوانه زنی شامل درصد جوانه زنی، شاخص جوانه زنی، متوسط مدت زمان جوانه زنی، درصد گیاهچه نرمال، طول گیاهچه، وزن خشک گیاهچه، وزن مواد مصرف شده بذر، بازده استفاده از مواد ذخیره ای بذر و درصد کاهش مواد ذخیره ای بذر کاهش یافت، اما میزان این کاهش برای بذر های تیمار شده کمتر بود. بیشترین شاخص های جوانه زنی و شاخص های مرتبط با مصرف مواد ذخیره ای بذر از پیش تیمار بذر با کلرید سدیم به دست آمد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که پیش تیمار بذر باعث بهبود مولفه های جوانه زنی ذرت در شرایط تنش شوری می شود و مقاومت گیاه ذرت را در مقابل تنش شوری در مرحله جوانه زنی افزایش می دهد.