مقاله تاثیر پیش تیمارهای فیزیکی و هیدروپرایمینگ بذر بر برخی صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک همیشه بهار رقم کم پر (Calendula officinalis) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی) از صفحه ۴۲۱ تا ۴۳۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر پیش تیمارهای فیزیکی و هیدروپرایمینگ بذر بر برخی صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک همیشه بهار رقم کم پر (Calendula officinalis)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیش تیمار بذر
مقاله شاخص برداشت
مقاله شاخص سطح برگ
مقاله همیشه بهار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باصرکوچه باغ سحر
جناب آقای / سرکار خانم: فرح وش فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: میرشکاری بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: رحیم زاده خویی فرخ
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی اربط حمداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثیر تیمارهای مختلف بذر بر جوانه زنی همیشه بهار طی آزمایشی در سال ۱۳۹۱ در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها شامل تیمار اولتراسونیک با حداکثر ۳ وات بر سانتی متر مربع و تیمار اشعه گاما و بتا (با شدت ثابت ۲ میکروکوریل) به مدت ۱۰ دقیقه، تیمار لیزر (با طول موج ۶۳۲۸ آنگستروم) و میدان مغناطیسی (با شدت ۴۰ میلی تسلا) در سه زمان ۵، ۱۰ و ۱۵ دقیقه بر بذرهای خیس شده، هیدروپرایمینگ به مدت ۲۴ ساعت و شاهد بودند. نتایج نشان داد که وقتی بذور همیشه بهار بعد از تیمار با اشعه لیزر ۱۵ دقیقه ای کاشته شدند، عملکرد گل آن (۱۳٫۸۵ گرم) نسبت به تیمار شاهد (۴٫۳۴ گرم) حدود ۲۱۹ درصد افزایش نشان داد که اختلاف معنی داری با بقیه تیمارها داشت. بیشترین عملکرد بیولوژیک مربوط به تیمار میدان مغناطیسی ۱۰ دقیقه (۳۳٫۲۰ گرم در متر مربع) و کمترین آن به تیمار شاهد (۷٫۸۹ گرم در متر مربع) اختصاص یافتند. بیشترین شاخص برداشت به تیمار اشعه گاما ۱۰ دقیقه (۶۹٫۰۷ درصد) بود و کمترین آن در تیمار لیزر ۱۵ دقیقه (۱۸٫۸۱ درصد) تعلق داشتند. بنابراین، اعمال تیمارهای تشعشعات فیزیکی (اشعه گاما، میدان مغناطیسی و اشعه لیزر) برای افزایش محصول در رقم کم پر گل همیشه بهار قابل استفاده است.