مقاله تاثیر پیامک های آموزشی طراحی شده بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر اتخاذ رفتار خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مراقبت های نوین از صفحه ۱۰ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر پیامک های آموزشی طراحی شده بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر اتخاذ رفتار خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوی اعتقاد بهداشتی
مقاله خودمراقبتی
مقاله دیابت نوع دو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقیانی مقدم محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح زاده حسین
جناب آقای / سرکار خانم: پارسا مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: دیابت شایعترین بیماری ناشی از اختلال متابولیسم می باشد که با عوارض درازمدت همراه است و مستلزم خودمراقبتی ویژه در تمام عمر می باشد. این مطالعه با هدف تاثیر پیامک های آموزشی طراحی شده بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر اتخاذ رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه از نوع نیمه تجربی بر روی ۸۸ بیمار مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهر بیرجند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، انجام شد و بیماران به طور تصادفی در دو گروه مداخله شامل ۴۵ نفر و کنترل شامل ۴۳ نفر قرار گرفتند. پیامک های آموزشی از طریق سامانه ارسال انبوه پیامک به تلفنهای همراه افراد گروه مداخله طی مدت یک ماه ارسال گردید و برای گروه کنترل مداخله ای صورت نگرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای شامل متغیرهای دموگرافیک و سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی به انضمام رفتارهای خودمراقبتی بود که از طریق مصاحبه با بیماران تکمیل گردید. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب Cronbach Alpha بین ۰٫۷۷-۰٫۶۶ به دست آمد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش ۱۶ و آزمونهای آماری Chi-Square، Fisher Exact Test، Paired T Test، Independent T Test و Pearson در سطح معنی داری ۰٫۰۵ تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪﺗﻔﺎوت معنی داری در ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﯽ، رفتارهای خود مراقبتی و اﺟﺰاء ﻣﺪل اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در دو ﮔﺮوه مداخله و کنترل وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ (p>0.05) اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزشی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ﮔﺮوه مداخله اﻓﺰاﯾﺶ معنی داری داشت و ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه مداخله و ﮐﻨﺘﺮل تفاوت معنی داری به دست آمد (p<0.001).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه سودمندی پیامک های آموزشی در خصوص اتخاذ رفتارهای خودمراقبتی در بین بیماران دیابتی گروه مداخله را نشان داد.