مقاله تاثیر پسماندهای آلی بر خواص شیمیایی خاک و قابلیت جذب عناصر کم مصرف (روی و آهن) توسط گیاه ذرت در دو خاک آهکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۱۴ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر پسماندهای آلی بر خواص شیمیایی خاک و قابلیت جذب عناصر کم مصرف (روی و آهن) توسط گیاه ذرت در دو خاک آهکی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پسماندهای آلی
مقاله لجن فاضلاب شهری
مقاله کمپوست زباله شهری
مقاله کود گاوی
مقاله گیاه ذرت
مقاله خاکهای آهکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابطحی آذین
جناب آقای / سرکار خانم: هودجی مهران
جناب آقای / سرکار خانم: افیونی مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش گلخانه ای با هدف بررسی تاثیرکاربرد پسماندهای آلی بر غلظت عناصر روی و آهن در دو نوع خاک آهکی با بافتهای لومی رسی و لومی شنی و قابلیت جذب این عناصر به وسیله گیاه ذرت (رقم ۷۰۴) به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل شاهد (بدون کود)، لجن فاضلاب، کودکمپوست، کودگاوی در سطوح ۲۵ و ۵۰ مگاگرم در هکتار و کود شیمیایی سولفاتی شامل ۲۰ میلی گرم در کیلوگرم هریک از سولفات های (روی و آهن) بود. برداشت گیاه ذرت پس از ۷۵ روز و در مراحل ۴ تا ۵ برگی انجام و از خاک وگیاه نیز نمونه برداری شد. کاربرد پسماندهای آلی در کلیه سطوح باعث افزایش معنی دار (P<0.01) غلظت های قابل عصاره گیری با DTPA روی و آهن خاک شد. لجن فاضلاب در سطح ۵۰ مگاگرم بر هکتار باعث افزایش معنی دار ظرفیت تبادل کاتیونی، و غلظت قابل استخراج با DTPA هر یک از عناصر (روی، آهن) درهر دو نوع خاک در مقایسه با تیمار شاهد و کود شیمیایی (سولفات روی، آهن) و دو پسماند دیگر گردید. کاربرد کود گاوی در سطح ۵۰ مگاگرم بر هکتار نیز باعث افزایش معنی دار درصد ماده آلی، هدایت الکتریکی، در هر دو نوع خاک شد. نتایج تجزیه گیاه نیز نشان داد که مصرف لجن فاضلاب اثر معنی داری بر غل ظت روی و آهن ساقه و روی ریشه داشت. با افزایش سطوح لجن فاضلاب نسبت به سایر تیمارها عملکرد کل گیاه ذرت در خاک با بافت لومی رسی به طور معنی داری افزایش یافت. بطور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که کاربرد پسماندهای آلی از جمله لجن فاضلاب غلظت عناصر روی و آهن را در خاک و گیاه افزایش داد.