مقاله تاثیر پساب کارگاه های پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر روی بزرگ بی مهرگان کفزی رودخانه زرین گل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در توسعه آبزی پروری (علوم زیستی) از صفحه ۸۱ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر پساب کارگاه های پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر روی بزرگ بی مهرگان کفزی رودخانه زرین گل
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نهر زرین گل
مقاله پساب مزارع پرورش ماهی
مقاله بزرگ بی مهرگان کفزی
مقاله پارامترهای کیفی آب
مقاله شاخص های زیستی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میررسولی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: نظامی شعبانعلی
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسین
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مطالعه بررسی تاثیر پساب تصفیه نشده کارگاه های پرورش ماهی بر روی بزرگ بی مهرگان کفزی نهر زرین گل بود، زیرا ورود این پساب به نهرها و رودخانه ها بر روی ساختار و ترکیب نهرها تاثیر گذاشته و باعث برهم خوردن تعادل اکوسیستم ها می شود. بدین منظور این بررسی به مدت یک سال در نهر زرین گل (استان گلستان) به انجام رسید. در مسافت حدود ۲۲ کیلومتر، ۹ ایستگاه مطالعاتی تعیین و به صورت هر ۴۵ روز یک بار از بی مهرگان کفزی نمونه برداری صورت گرفت. طی یک سال نمونه برداری کل فراوانی در تمام ایستگاه ها ۱۳۰۱٫۸±۲۷۴۹٫۰۲۱ عدد نمونه در متر مربع شمارش و ۱۴ راسته و ۸۱ گروه (جنس و خانواده) از بزرگ بی مهرگان کفزی شناسایی شد. مطالعات نشان دادکه بین ایستگاه های نمونه برداری شاخص های EPT و EPT/CHIR اختلاف معنی داری داشت (p<0.05) ولی شاخص های شانون، هلسینهوف در طول مسیر بین ایستگاه ها دارای نوساناتی بوده ولی اختلاف معنی داری مشاهده نشد (p>0.05). به طوری که در ایستگاه های بعد از مزارع پرورش ماهی غنایEPT ، غنای EPT/CHIR، شاخص تنوع شانون کاهش یافتند. بررسی شاخص ها نشان داد که در ایستگاه های بعد از مزارع پرورش ماهی نسبت به ایستگاه های قبل مزارع پرورش ماهی تنوع بزرگ بی مهرگان و فراوانی خانواده های حساس به آلودگی کاهش و خانواده های مقاوم به آلودگی افزایش یافته است که نشان گر کاهش کیفیت آب بود.