مقاله تاثیر پروتکل بازتوانی تسریعی بعد از مینیسکوتومی و ترمیم رباط صلیبی قدامی در ورزشکاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۴۱ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر پروتکل بازتوانی تسریعی بعد از مینیسکوتومی و ترمیم رباط صلیبی قدامی در ورزشکاران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ACL ،ACL بازسازی شده
مقاله مینیسکوتومی
مقاله بازتوانی تسریعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلچینی علی
جناب آقای / سرکار خانم: بهپور ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: آهنجان شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آسیب و بازسازی رباط صلیبی قدامی (ACL) اغلب به دوره های توان بخشی طولانی مدت منجر می شود که با نتایج مهمی درآیند از قبیل کاهش دامنه حرکتی، قدرت و مشکلاتی برای قابلیت های عملکردی نظیر جهش زدن، چرخیدن و حرکات برشی همراه است (۸). در این پژوهش تاثیر یک پروتکل بازتوانی تسریعی، بعد از مینیسکوتومی و باز سازی ACL در ورزش کاران مورد ارزیابی قرار گرفته است.
روش تحقیق: ۳۴ ورزش کار با میانگین سنی ۲۴٫۹ که عمل بازسازی ACL از طریق تکنیک 4 HTG2 لایه و مینیسکوتومی با تکنیک Meniscus Arrow system داشتند را انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه ۱۷ نفری تسریعی و سنتی تقسیم بندی شدند. گروه تسریعی، پروتکل بازتوانی تسریعی (۱۸) و گروه سنتی، یک برنامه بازتوانی سنتی اجرا کردند. در پایان ماه های ۶ و ۱۲ با مقیاس خودکارآمدی زانو(K-SES)  وضعیت جسمانی و روانی ارزیابی شد. همچنین از تست تعادلی گردش ستاره، لی تک پا در حداکثر مسافت، مقیاس لشهولم، درد قدامی زانو و رتبه بندی استفاده شد. از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر، و آزمون T برای تجزیه و تحلیل نتایج در سطح ۰٫۰۵ بهره گرفته شد.
یافته ها: یک افزایش معناداری در امتیاز K-SES در طول توان بخشی در هر دو گروه دیده شود. امتیاز K-SES در گروه تسریعی بالاتر از گروه سنتی بود (p£۰٫۰۵). عملکرد عضلانی و ذهنی در گروه تسریعی بهتر از گروه سنتی بود و به سطح بالاتری از رقابت های ورزشی بازگشتند (p£۰٫۰۵). در سایر علایم بالینی بین دو گروه تفاوت معناداری وجود نداشت (p³۰٫۰۵).
بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که گروه تسریعی دارای امتیاز بالاتری در مقیاس K-SES، تعادل، عملکرد عینی و ذهنی می باشند، این امر ممکن است به علت پروتکل درمانی باشد. نقص در قدرت با نقص در عملکرد ورزشی رابطه قوی دارد و باعث نقصان در عملکرد ذهنی فرد می گردد.