مقاله تاثیر پروبیوتیک مخمر نانوایی (Saccharomyces cerevisiae) روی رشد و بازماندگی بچه ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در توسعه آبزی پروری (علوم زیستی) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر پروبیوتیک مخمر نانوایی (Saccharomyces cerevisiae) روی رشد و بازماندگی بچه ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بچه ماهی کلمه
مقاله پروبیوتیک
مقاله Saccharomyces cervisiae
مقاله رشد
مقاله بازماندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنژادشموشکی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: مازینی مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغذیه پرهزینه ترین بخش اجرایی در پرورش آبزیان محسوب می شود. یافتن ترکیبات غذایی جایگزین و ارزان قیمت به توسعه آبزی پروری به میزان زیاد کمک می کند. پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده مطلوبی هستند که یا خود و یا متابولیت آن ها به عنوان مکمل های غذایی در مزارع پرورش حیوانات استفاده می شوند. در پرورش آبزیان مختلف به دو دلیل از پروبیوتیک ها استفاده می شود: برای بهتر کردن محیط زیست آبزی و برای معرفی میکروفلورهای مفید به لوله گوارش. پروبیوتیک ها با تولید ویتامین ها، ترکیبات مسمومیت زدا در جیره غذایی و تجزیه ذرات غیرقابل هضم موجب تحریک اشتها و بهبود تغذیه در میزبان می گردند. بدین منظور، این آزمایش به مدت ۶ هفته و در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی مرکز سیجوال بندرترکمن در استان گلستان در ۴ تیمار و ۳ تکرار به صورت زیر انجام پذیرفت: تیمار ۱: تیمار شاهد (فقط غذای SFK)، تیمار ۲: ۱۰۶ واحد تشکیل دهنده کلونی مخمر، تیمار ۳: ۱۰۷ واحد تشکیل دهنده کلونی مخمر، تیمار ۴: ۱۰۸ واحد تشکیل دهنده کلونی مخمر. نرخ غذادهی بر اساس ۱۰ درصد وزن بدن کل بچه ماهیان هر تکرار، در روز صورت گرفت. با توجه به اهمیت فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب و تاثیر آن ها بر تغذیه و در نهایت رشد ماهیان، این عوامل در تمام مدت پرورش به طور دقیق کنترل گردید، به طوری که میزان اکسیژن محلول برابر۵٫۵ – ۶ ppm ، دما برابر ۲۶±۲ و pH در طول آزمایش برابر ۷٫۵ – ۸ اندازه گیری گردید. بچه ماهیان کلمه در طول دوره آزمایش با غذای SFK که دارای: رطوبت %۸٫۷، خاکستر %۱۱٫۲، پروتئین ۳۲% و چربی %۱۰٫۵ بود و مخمر ساکارومیسس سروزیا که هر گرم آن حاوی: ۱۰۹ باکتری بود، تغذیه شدند. با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق مشخص گردید که بین تیمارهای مورد بررسی از نظر وزن و طول بدن بچه ماهیان کلمه اختلاف معنی دار آماری مشاهده می گردد (P<0.05). به طوری که بیشترین افزایش وزن و طول را بچه ماهیان در تیمار ۲ با ۱۰۶ عدد کلونی مخمر، داشتند. همچنین هیچگونه اختلاف معنی داری در میزان FCR و CF در بین تیمارها مشاهده نشد (P>0.05)، ضمن این که اختلاف معنی داری در میزان GR،%BWI ,SGR  و بازماندگی مشاهده گردید (P<0.05). نتایج نشان داد که استفاده از مخمر  Saccharomyces cervisiae باعث رشد بهتر در ماهی کلمه می گردد.