مقاله تاثیر پربیوتیک ایمکس (A-Max) بر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب بدن قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در علوم تکثیر و آبزی پروری از صفحه ۹ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر پربیوتیک ایمکس (A-Max) بر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب بدن قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پربیوتیک
مقاله رشد
مقاله بازماندگی
مقاله ترکیب لاشه
مقاله قزل آلا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکرمی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: چیت ساز حسین
جناب آقای / سرکار خانم: رازقی منصور مجید
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم پورعلمدار اویس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پ‍ژوهش به منظور ارزیابی تاثیر پربیوتیک ایمکس A-Max (مخلوطی از پربیوتیک الیگوفروکتوز، مانان الیگوساکارید و بتاگلوکان) بر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه بچه ماهی قزل آلا به مدت ۷ هفته انجام گرفت. پربیوتیک در سطوح مختلف صفر (شاهد)، ۰٫۵، ۱ و ۱٫۵ گرم به ازای هر کیلوگرم به جیره پایه ماهی قزل آلای رنگین کمان افزوده شد. پس از سازگاری؛ تعداد ۲۰ عدد بچه ماهی با میانگین وزنی۰٫۲۱ ±۶٫۳۷ گرم در ۱۲ حوضچه ذخیره سازی و تا حد سیری تغذیه شدند. نتایج نشان داد که ماهیان تغذیه شده با مخلوط پربیوتیکی ایمکس در سطح ۱٫۵ گرم در هر کیلوگرم جیره بطور معناداری بیشترین وزن نهایی، افزایش وزن، نسبت کارایی پروتئین، افزایش بیومس و کمترین ضریب تبدیل غذایی را در مقایسه با گروه شاهد داشتند (P<0.05). تفاوت معنی داری در نرخ بازماندگی بین تیمارها مشاهده نگردید (P>0.05). در انتهای دوره آزمایش میزان پروتئین لاشه در سطح ۱٫۵ گرم ایمکس بطور معنی داری افزایش یافت (P<0.05). در حالیکه میزان چربی و خاکستر لاشه تحت تاثیر پربیوتیک جیره قرار نگرفت (P>0.05). در پایان اینگونه نتیجه گیری می شود که افزودن مخلوط پربیوتیکی ایمکس به میزان ۱٫۵ گرم در هر کیلوگرم جیره ماهی قزل آلا می تواند در بهبود رشد، بازماندگی و ترکیبات مغذی بدن ماهی قزل آلا موثر واقع شود.