مقاله تاثیر پرایمینگ بر صفات کیفی جوانه زنی بذر سورگوم دانه ای رقم کیمیا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر پرایمینگ بر صفات کیفی جوانه زنی بذر سورگوم دانه ای رقم کیمیا
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرایمینگ بذر
مقاله سرعت جوانه زنی
مقاله سورگوم دانه ای
مقاله مناطق خشک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی سوخت آبندانی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درصد کم جوانه زنی سبز شدن گیاهچه و سرعت جوانه زنی، از جمله مهمترین مسائل کاشت بذرها در زمین های زراعی ایران به ویژه در مناطق خشک و کم بازده می باشد که این امر سبب افزایش هزینه های مصرفی و همچنین کاهش بهره برداری از زمین های کشاورزی می گردد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد واحد قائم شهر در سال ۱۳۸۸ اجرا گردید. محلول های پرایمینگ شامل پلی اتیلن گلایکول (۶۰۰۰ PEG) غلظت های ۵ و ۱۰ درصد، نیترات پتاسیم (KNO3) با غلظت های 1 و ۲ درصد و کلرید پتاسیم (KCI) با غلظت های ۲ و ۴ درصد در مدت زمان های پرایم ۴، ۸ و ۱۶ ساعت بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که حداکثر طول ساقه چه تحت تیمار پرایمینگ کلرید پتاسیم با غلظت ۴ درصد در مدت زمان ۱۶ ساعت (۱۲٫۶۱ میلی متر) به دست آمد. بیشترین تعداد جوانه عادی و سرعت جوانه زنی نیز به ترتیب (۲۴٫۱۱ عدد و ۱۲٫۳۷ بذر در روز) با محلول پرایمینگ کلریدپتاسیم در غلظت ۴ درصد در مدت زمان ۱۶ ساعت حاصل گردید. به طورکلی بذرهای سورگوم رقم کیمیا به شرایط شوری در زمان ۱۶ ساعت تحت محلول کلرید پتاسیم با غلظت ۴ درصد پاسخ مطلوبتری داشت.