مقاله تاثیر پرایمینگ بذر و مدت زمان آن بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سورگوم علوفه ای رقم اسپیدفید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر پرایمینگ بذر و مدت زمان آن بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سورگوم علوفه ای رقم اسپیدفید
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سورگوم علوفه ای
مقاله پرایمینگ
مقاله مدت زمان
مقاله جوانه زنی و رشد گیاهچه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی سوخت آبندانی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور اثرات پرایمینگ بر خصوصیات جوانه زنی سورگوم علوفه ای رقم اسپیدفید این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در ۳ تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر در سال ۱۳۸۹ اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل کاربرد پلی اتیلن گلیکول با غلظت های ۵ و ۱۰%، نیترات پتاسیم با غلظت های ۱ و ۲% و کلرید پتاسیم با غلظت های ۲ و ۴% و مدت زمان های ۴، ۸ و ۱۶ ساعت بود. نتایج نشان داد حداکثر طول ریشه چه تحت تیمار ۱۶ ساعت و پرایمینگ KCl با غلظت ۴% حاصل گردید. اما حداکثر طول ساقه چه و طول گیاهچه به ترتیب تحت تیمارهای زمان و پرایمینگ KCl با غلظت ۴% در طی مدت زمان ۱۶ ساعت به دست آمد. بیشترین نسبت طولی ریشه چه به ساقه چه نیز در مدت زمان ۴ ساعت به وسیله پرایمینگ با PEG در غلظت ۱۰% حاصل شد. همچنین در مورد بیشترین نسبت وزن تر ریشه چه به ساقه چه و نسبت وزن خشک ریشه چه به ساقه چه توسط KNO3 و PEG با غلظت های ۱ و ۵% در مدت زمان ۴ و ۱۶ ساعت مشاهده شد. حداکثر سرعت جوانه زنی نیز توسط PEG با غلظت ۱۰% و مدت زمان ۸ ساعت حاصل گردید. بیشترین و کمترین تعداد جوانه عادی هم به ترتیب با پرایم نمودن KNO3 و KCl با غلظت های ۱ و ۴% در مدت زمان ۴ ساعت حاصل گردید.