مقاله تاثیر پرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانه زنی بذر تریتیکاله در شرایط تنش شوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۳۰۳ تا ۳۱۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر پرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانه زنی بذر تریتیکاله در شرایط تنش شوری
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تریتیکاله
مقاله پرایمینگ بذر
مقاله تنش شوری
مقاله جوانه زنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خزاعی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نظامی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: دشتی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: مهرآبادی حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه تاثیر پرایمینگ بذر بر ویژگی های جوانه زنی تریتیکاله (لاین ET-82-8) در شرایط تنش شوری مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها شامل آبگیری بذر با استفاده از آب مقطر و نیز کلرید سدیم و پلی اتیلن گلیگول ۶۰۰۰ در پتانسیل های اسمزی -۱، -۱٫۵ و -۲ مگاپاسکال به مدت ۶، ۱۲ و ۲۴ ساعت بود. بذور معمولی هم به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند. پس از کشت بذور تیمار شده در ظروف پتری، تیمارهای شوری با اضافه نمودن آب شور شده با کلرید سدیم با پتانسیل های اسمزی -۰٫۵، -۱ و -۱٫۵ مگاپاسکال در حرارت ۲۰ درجه سانتی گراد اعمال گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. نتایج نشان داد در شرایط بدون تنش شوری خیساندن بذر در آب مقطر به مدت ۶ ساعت موجب افزایش معنی دار سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه و بنیه بذر در مقایسه با بذور بدون پیش تیمار گردید، در حالی که درصد جوانه زنی و وزن ریشه چه و ساقه چه تحت تاثیر قرار نگرفت. آبگیری بذور به مدت ۲۴ ساعت اثر منفی بر تمام صفات مورد بررسی در شرایط بدون تنش و تنش شوری داشت. با افزایش تنش شوری تا ۱- مگاپاسکال، بذرهای تیمار شده با آب مقطر به مدت ۶ ساعت از سرعت و بنیه بذر بیشتری نسبت به بذرهای شاهد برخوردار بودند. در شرایط تنش شوری متوسط یا تیمار پتانسیل اسمزی ۱- مگاپاسکال آماده سازی اسمزی بذور با کلرید سدیم و پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰ در مقایسه با بذور آبگیری شده، منجر به افزایش معنی داری در طول و وزن ساقه چه گردید. تفاوت در طول ریشه چه بین تیمارهای آماده سازی بذر معنی دار نبود.