مقاله تاثیر پرایمینگ بذر بر بهبود جوانه زنی و رشد گیاهچه یونجه (Medicago sativa) تحت تنش سرما که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۱۰ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر پرایمینگ بذر بر بهبود جوانه زنی و رشد گیاهچه یونجه (Medicago sativa) تحت تنش سرما
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرایمینگ
مقاله تنش سرما
مقاله جوانه زنی بذر
مقاله یونجه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برومند محمود
جناب آقای / سرکار خانم: گزانچیان علی
جناب آقای / سرکار خانم: عامری علی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرما از مهمترین عوامل موثر در کاهش درصد جوانه زنی بذر و سبز شدن گیاهچه یونجه می باشد. پرایمینگ بذر تکنیکی است که می تواند سبب بهبود جوانه زنی و رویش گیاهچه تحت تنش های محیطی باشد. هدف این تحقیق تاثیر پرایمینگ بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه یونجه دائمی تحت تاثیر ۱۸ تیمار پرایمینگ بذر شامل جیبرلیک ۲۰ و ۴۰ پی پی ام، اسید سالیسیلیک ۰٫۱ و ۰٫۲ میلی مولار و آب مقطر ۸ و ۱۶ ساعت، کود بیوماتیس گرو (۳۰% فسفر و ۲۰% پتاسیم) ۲ و ۴ در هزار و بذرمال هیومیکس (۶۸% هیومیک، ۱۲% فولیک و ۸۰% هیومیک، ۱۵% فولیک) ۲ گرم در لیتر ۸ و ۱۲ ساعت در پاسخ به سه دمای پایین، نیمه مطلوب و مطلوب به ترتیب شب و روز (۰ و ۱۰؛ ۵ و ۱۵؛ ۱۰ و ۲۰ درجه سانتی گراد) بر جوانه زنی و پارامترهای رشدی گیاهچه یونجه دائمی در قالب طرح کاملا تصادفی در ۴ تکرار در شرایط آزمایشگاه دانشگاه آزاد واحد بجنورد بود. نتایج نشان داد که بین تیمارهای دمایی شامل دمای پایین، نیمه مطلوب و مطلوب در مورد صفت درصد جوانه زنی اختلاف معنی دار مشاهده شد. اسیدسالیسیلیک ۰٫۲ میلی مولار ۱۶ ساعت برای متوسط سه دما سرعت جوانه زنی را نسبت به شاهد ۴۲% افزایش داد. این تیمار مدت زمان تا ۵۰% جوانه زنی را ۵۹% کاهش داد. بیشترین تاثیر بر صفات مربوط به رشد گیاهچه را در بین تیمارهای پرایمینگ بذر، تیمار آب مقطر ۸ ساعت بر طول ریشه چه داشت که این صفت را نسبت به شاهد %۲۷٫۳ افزایش داد. صفات مربوط به اجزاء گیاهچه در دمای مطلوب جوانه زنی نسبت به دمای پایین ۱۰۰% افزایش نشان داد. در مجموع تیمار جیبرلیک ۴۰ پی پی ام به مدت ۸ ساعت بیشترین تاثیر را بر بهبود اجزای گیاهچه در دماهای مختلف نشان داد.