مقاله تاثیر پتاس و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل گراس ۷۰۴ تحت تنش قطع آبیاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی (علوم زراعی) از صفحه ۵۹ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر پتاس و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل گراس ۷۰۴ تحت تنش قطع آبیاری
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله تنش خشکی
مقاله پتاسیم
مقاله روی و تحمل به خشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی رحمت
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان زاده حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر پتاسیم و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در شرایط مختلف آبیاری، آزمایشی در سال زراعی ۹۱-۹۰ در شهرستان شیروان چرداول از توابع استان ایلام به صورت اسپلیت فاکتوریل بر پایه ی بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. سطوح مختلف آبیاری شامل آبیاری کامل، قطع آبیاری در مرحله گرده افشانی و قطع آبیاری در مرحله ی پرشدن دانه به عنوان عامل اصلی و سطوح مختلف پتاسیم از منبع سولفات پتاسیم شامل مصرف صفر ، ۷۵ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار و سطوح مختلف کاربرد روی از منبع سولفات روی خاک مصرف شامل صفر ، ۳۰ و ۶۰ کیلوگرم در هکتار به صورت فاکتوریل در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد اثر تیمارهای مختلف آبیاری بر صفات مورد بررسی معنی دار بوده و بیشترین عملکرد دانه در آبیاری کامل و کمترین عملکرد در تیمار قطع آبیاری در مرحله گرده افشانی حاصل شده است. مقادیر مختلف پتاسیم بر همه صفات مورد بررسی معنی دار بوده و افزایش پتاسیم از صفر به ۷۵ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار موجب افزایش عملکرد دانه، وزن صد دانه، تعداد دانه در بلال و شاخص برداشت گردید. همچنین اثر مقادیر مختلف روی بر صفات مورد بررسی معنی دار بوده به طوری که افزایش روی از صفر به ۳۰ و ۶۰ کیلوگرم در هکتار موجب افزایش عملکرد دانه، بیولوژیک، شاخص برداشت، وزن صد دانه، تعداد دانه در بلال گردید. نتایج آزمایش نشان داد افزایش پتاسیم در شرایط تنش کمبود آب می تواند اثرات ناشی از تنش را تعدیل نموده و مصرف آن بر بیشتر صفات فیزیولوژیکی موثر بر عملکرد اثر مثبت داشته باشد.