مقاله تاثیر پتاسیم و روش کشت بر عملکرد و برخی صفات زراعی برنج (.Oriza sativa L) گرده محلی خوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش در علوم زراعی از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر پتاسیم و روش کشت بر عملکرد و برخی صفات زراعی برنج (.Oriza sativa L) گرده محلی خوی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله صفات زراعی
مقاله عملکرد دانه
مقاله کشت نشائی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرلو رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر پتاسیم و روش کشت بر عملکرد و برخی صفات زراعی برنج گرده محلی خوی آزمایشی در سال ۱۳۹۰ در اراضی روستای مراکان شهرستان خوی واقع در شمال استان آذربایجان غربی اجرا گردید. اثر دو روش کشت (مستقیم و نشائی) و چهار مقدار پتاسیم (۰، ۶۰، ۱۲۰ و ۱۸۰ کیلوگرم در هکتار) با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان دادند که مقادیر پتاسیم بر تعداد پنجه در مترمربع اثر معنی داری در سطح آماری یک درصد داشت. تاثیر فاکتور روش کشت بر عملکرد دانه (شلتوک)، تعداد پنجه در واحد سطح و عملکرد بیولوژیک در سطح احتمال یک درصد و هم چنین فاکتور روش کشت بر صفت ارتفاع بوته در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار شد. اثر متقابل روش کشت در سطوح سولفات پتاسیم بر هیچ یک از صفات مورد بررسی معنی دار نشد. ضریب همبستگی بین صفات عملکرد دانه (شلتوک) با تعداد پنجه (r= 0.626**) در واحد سطح و عملکرد بیولوژیک (r= 0.610**) مثبت و در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. در این آزمایش بیشترین مقدار عملکرد دانه (شلتوک) در کشت نشائی به مقدار ۷۳۸۹٫۳۸ کیلوگرم در هکتار و کم ترین آن در کشت مستقیم به مقدار ۶۴۷۴٫۵۷ کیلوگرم در هکتار بدست آمد که حاکی از برتری کشت نشائی به مقدار ۱۲٫۴ درصد نسبت به کشت مستقیم می باشد.