مقاله تاثیر پارامترهای توزیع اندازه ذرات و خاک دانه های ریز بر تخمین نقطه ای منحنی نگهداری آب خاک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی) از صفحه ۲۷ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر پارامترهای توزیع اندازه ذرات و خاک دانه های ریز بر تخمین نقطه ای منحنی نگهداری آب خاک
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توابع انتقالی
مقاله توزیع اندازه ذرات خاک
مقاله خاک دانه های ریز
مقاله مدل فردلاند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیات حسین
جناب آقای / سرکار خانم: جوانشیر شبنم
جناب آقای / سرکار خانم: دواتگر ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: نیشابوری محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به علت تغییرپذیری بالا و پیچیدگی خاک به دست آوردن ویژگی های هیدرولیکی خاک به طور مستقیم مشکل، وقت گیر و پرهزینه است. در نتیجه لازم است با روش های غیرمستقیم تخمین زده شوند. در این مطالعه ۷۴ نمونه خاک از استان گیلان تهیه و متغیرهای توزیع اندازه ذرات و خاک دانه های ریز، جرم مخصوص ظاهری و رطوبت در مکش های ۲، ۵، ۳۳، ۱۰۰ و ۱۵۰۰ کیلوپاسکال اندازه گیری گردید. پارامترهای فرکتالی برای توزیع اندازه ذرات خاک و خاک دانه های ریز و پارامترهای توزیع اندازه ذرات مدل فردلاند و همکاران محاسبه و از آن ها برای تخمین رطوبت در مکش های موردنظر استفاده شد. نتایج نشان داد استفاده از پارامتر های فرکتالی توزیع اندازه ذرات خاک موجب بهبود تخمین رطوبت نگردید. استفاده از پارامتر های فرکتالی توزیع اندازه خاک دانه های ریز موجب بهبود معنی دار تخمین رطوبت در مکش های مختلف گردید و میزان ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) را در مرحله اعتبارسنجی تا ۶٫۵ درصد بهبود بخشید. این نتیجه نشان دهنده تاثیر ساختمان خاک در نگهداری رطوبت می باشد. اما استفاده از پارامترهای توزیع اندازه ذرات مدل فردلاند و همکاران تاثیر بیش تری در تخمین رطوبت داشت و RMSE را در مرحله اعتبارسنجی تا ۲۷ درصد بهبود بخشید. بهترین تخمین در مکش ۵ کیلوپاسکال مشاهده شد که ضریب تعیین مرحله ایجاد ۰٫۳۶ افزایش یافت. شاید علت آن تعداد بیش تر پارامترهای مدل فردلاند و همکاران و شبیه سازی دقیق تر توزیع اندازه ذرات خاک باشد. به طورکلی استفاده از پارامترهای مدل های توزیع اندازه ذرات و خاک دانه های ریز موجب بهبود تخمین منحنی نگهداری آب خاک می گردد.