مقاله تاثیر یک دوره فعالیت منظم ورزشی بر پرخاشگری دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی (حرکت) از صفحه ۹۱ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر یک دوره فعالیت منظم ورزشی بر پرخاشگری دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعالیت منظم ورزشی
مقاله پرخاشگری
مقاله دانش آموزان
مقاله عقب مانده ذهنی
مقاله آموزش پذیر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقایی نژاد جان بابا
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزی سالار
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر یک دوره فعالیت منظم ورزشی بر پرخاشگری دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر ۹ تا ۱۵ سال شهرستان لردگان انجام گرفت. به این منظور از بین دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر به صورت تصادفی ساده ۲۸ نفر انتخاب و در دو گروه آزمایش (۷ پسر و ۷ دختر) و کنترل (۷ پسر و ۷ دختر) گمارده شدند. پرسشنامه پرخاشگری قزل سفلو و همکاران (۱۳۸۷)، به عنوان پیش آزمون روی دو گروه اجرا شد. سپس فعالیت ورزشی به عنوان برنامه مداخله ای به مدت ۲ ماه و هر هفته ۳ جلسه (۴۵ دقیقه ای) روی گروه آزمایش اجرا شد. پس از اتمام دوره مداخله، آزمون پرخاشگری بار دیگر روی دو گروه اجرا شد. داده های به دست آمده با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس با بهره گیری از نرم افزار تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد که بین عملکرد دو گروه آزمایش و کنترل در میزان پرخاشگری تفاوت معنادار آماری (۰٫۰۰۱) وجود دارد که نشان می دهد اجرای یک دوره فعالیت منظم ورزشی بر کاهش پرخاشگری و خرده مقیاس های آن در دانش آموزان گروه آزمایش موثر بوده است. بنابراین می توان دریافت که فعالیت منظم ورزشی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر تاثیر دارد.