مقاله تاثیر یک دوره فعالیت شدید استقامتی بر عوامل همورئولوژیکی ورزشکاران تیم ملی سه گانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۶۳ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر یک دوره فعالیت شدید استقامتی بر عوامل همورئولوژیکی ورزشکاران تیم ملی سه گانه
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل هماتولوژیکی
مقاله رئولوژی خون
مقاله ویسکوزیته خون و پلاسما
مقاله هماتوکریت
مقاله هموگلوبین
مقاله تعداد گلبول های قرمز
مقاله ورزش شدید استقامتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظرعلی پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: سروری سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان خانی اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی تغییرات کوتاه مدت رئولوژی خون پس از فعالیت شدید استقامتی در ورزشکاران تیم ملی سه گانه است. ۹ نفر از ورزشکاران عضو تیم ملی ورزش سه گانه ایران به طور داوطلبانه (با میانگین سنی ۲۰٫۱۲±۱۵٫۲ سال و میانگین وزنی ۷۰٫۱۲±۸٫۵۴ کیلوگرم) در این پژوهش شرکت کردند. آزمودنی ها مسابقه دوگانه (سه مرحله ای) سرعتی را که یکی از رشته های رسمی مسابقات چندگانه است (شامل ۲ کیلومتر دویدن، ۷ کیلومتر دوچرخه سواری و ۲ کیلومتر دویدن به طور متوالی)، انجام دادند. قبل و بلافاصله پس از مسابقه، ۷ میلی لیتر خون از ورید بازویی گرفته شد. ویسکوزیته خون و پلاسما، تعداد گلبول های قرمز، هماتوکریت، هموگلوبین و سرعت رسوب گویچه ای خون افراد اندازه گیری شد. به منظور تحلیل داده ها از آزمون آماری t زوجی استفاده شد. یک دوره مسابقه دوگانه (سه مرحله ای) سبب افزایش معنادار ویسکوزیته کل خون در سرعت های ۱۲، ۳۰ و ۶۰ شد (P<0.05). تعداد گلبول های قرمز، هماتوکریت و هموگلوبین پس از فعالیت افزایش معناداری را نشان دارد (P<0.05). حجم پلاسما و سرعت رسوب گویچه ای خون نیز کاهش معناداری را نشان داد (P<0.05). در تحقیق حاضر اجرای یک دوره فعالیت استقامتی شدید تاثیر ویژه ای بر عوامل هماتولوژیکی خون داشت و به افزایش ویسکوزیته و تغییرات در ترکیبات خون منجر شد.