مقاله تاثیر یک دوره فعالیت بدنی ایروبیک و یوگا بر خودکارامدی کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سال ۱۳۹۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۵۹۰ تا ۵۹۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر یک دوره فعالیت بدنی ایروبیک و یوگا بر خودکارامدی کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سال ۱۳۹۲
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایروبیک
مقاله یوگا
مقاله خودکارآمدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آیتی نسب کبری
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیل زاده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سنگ سفیدی سعیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در دهه اخیر با توجه به افزایش استرس های شغلی اهمیت ورزش در ادارات و سازمان ها افزایش یافته است، زیرا همه افراد درجاتی از فشار عصبی یا استرس را در محیط کار احساس می کنند. بر این اساس، هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر تمرینات ایروبیک ویوگا بر خودکارآمدی کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکی سبزوار می باشد.
مواد وروش ها: روش نیمه تجربی و جامعه آماری شامل ۸۵۰ نفر از کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال ۱۳۹۱، که از بین آن ها ۵۷ نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند و در سه گروه (۱۹ نفره) تمرینات مربوط به ایروبیک و یوگا به مدت ۸ هفته، هفته ای سه جلسه و هر جلسه به مدت ۶۰ دقیقه برگزار گردید. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه استاندارد خودکار آمدی عمومی (GSE) شوارزر است. جهت تحلیل داده ها از آزمون تعقیبی توکی و سطح معنی داری ۰٫۰۵ استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین گروه تمرینات یوگا و کنترل در پس آزمون تفاوت معنی داری وجود دارد (p=0.562) در صورتی که این تفاوت بین گروه ایروبیک و کنترل (p=0.035) و هم چنین بین گروه های یوگا و ایروبیک، معنی دار نبود (p=0.002).
نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تمرینات ایروبیک باعث بهبود معنی دار در خودکارآمدی کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکی نمی شود. هم چنین نشان داد که برنامه تمرینی یوگا باعث افزایش خودکارآمدی کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکی می شود.