مقاله تاثیر یک دوره تمرین هوازی موزون بر سطوح استراحتی ویسفاتین و برخی عوامل خطرزای متابولیک زنان دچار اضافه وزن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۲۳ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر یک دوره تمرین هوازی موزون بر سطوح استراحتی ویسفاتین و برخی عوامل خطرزای متابولیک زنان دچار اضافه وزن
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین موزون هوازی
مقاله ویسفاتین
مقاله نیمرخ لیپیدی
مقاله مقاومت به انسولین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اعظمیان جزی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: باقری هارونی نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ویسفاتین، آدیپوکین تازه کشف شده ای است که با چاقی افزایش می یابد. به روشنی مشخص نیست که تمرینات موزون هوازی می توانند با تغییرات توده چربی و سطح چربی های خون در کاهش غلظت ویسفاتین پلاسما موثر باشند. هدف از این پژوهش تاثیر یک دوره تمرین هوازی موزون بر سطوح استراحتی ویسفاتین و برخی عوامل خطرزای متابولیک زنان دچار اضافه وزن بود. ۲۳ نفر از دانشجویان دختر چاق با دامنه سنی ۲۹-۱۸ سال و BMI برابر یا بیشتر از ۳۰ کیلوگرم بر متر مربع و محیط دور کمر برابر یا بیشتر از ۸۸ سانتی متر، که در هیچ گونه برنامه تمرینی منظم و سازمان یافته شرکت نداشتند انتخاب شدند و به طور تصادفی در ۲ گروه کنترل (۱۰ نفر) و تجربی (۱۳ نفر) قرار گرفتند. برنامه تمرین ورزشی هوازی شامل ۸ هفته تمرین هوازی موزون، هر هفته ۳ جلسه و هر جلسه ۶۰ دقیقه بود که با ۵۵ درصد ضربان قلب بیشینه در هفته اول شروع شد و به تدریج با پیشرفت برنامه تمرینی به ۷۰ درصد ضربان قلب بیشینه رسید. غلظت ویسفاتین و انسولین ناشتا به روش الایزا، کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین با دانسیته بالا و لیپوپروتئین با دانسیته پایین و گلوکز به روش آنزیماتیک و مقاومت به انسولین با معادله HOMA اندازه گیری شد. از آزمون t همبسته و مستقل به ترتیب برای بررسی تغییرات درون گروهی و بین گروهی با سطح معناداری a£۰٫۰۵ استفاده شد. نتایج نشان داد اجرای ۸ هفته تمرین هوازی موزون به کاهش معنی دار سطح سرمی ویسفاتین پلاسما منجر شده است (p=0.002)، همچنین تمرین هوازی موزون موجب کاهش معنی داری در غلظت تری گلیسرید پلاسما (p=0.04)، کلسترول پلاسما (p=0.02)، غلظت LDL پلاسما (p=00.01) و همچنین افزایش معنی داری در غلظت HDL پلاسما (p=0.005) شد. علاوه بر این تغییر معنی داری در غلظت انسولین، گلوکز و مقاومت به انسولین مشاهده نشد. به نظر می رسد ۸ هفته تمرین هوازی موزون می تواند از طریق کاهش توده چربی بدن، محیط دور کمر، باسن، کاهش وزن و بهبود نیمرخ های لیپیدی از جمله کاهش LDL، تری گلیسرید، کلسترول و افزایش HDL در کاهش ویسفاتین پلاسما در زنان چاق موثر باشد.