مقاله تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی دایره ای بر سطح پلاسمایی گرلین آسیل دار، انسولین و هورمون رشد در پسران ۱۷ تا ۱۹ سال دارای اضافه وزن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۳۸ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی دایره ای بر سطح پلاسمایی گرلین آسیل دار، انسولین و هورمون رشد در پسران ۱۷ تا ۱۹ سال دارای اضافه وزن
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرلین آسیل دار
مقاله انسولین
مقاله هورمون رشد
مقاله تمرین مقاومتی دایره ای
مقاله اضافه وزن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توسلی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: توفیقی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: حسین پناه فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: هدایتی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: کنترل اشتها بر چاقی تاثیرگذار است. گرلین آسیل دار، یک پپتید اشتهاآور می باشد که در تنظیم هموستاز انرژی و کنترل وزن نقش دارد. این پژوهش با هدف شناسایی اثر یک دوره تمرین مقاومتی دایره ای بر میزان گرلین آسیل دار در پسران دارای اضافه وزن صورت گرفت.
روش بررسی: تعداد ۲۰ دانش آموز پسر با میانگین سنی ۱۸±۰٫۹۲ سال؛ قد ۱۷۴٫۵±۵٫۰۷ سانتی متر، وزن ۸۳٫۵۷±۵٫۶۲ کیلوگرم؛ نمایه توده بدنی ۲۷٫۴۸±۱٫۵ کیلوگرم بر مترمربع، به طور تصادفی در دو گروه شاهد و تمرین مقاومتی قرار گرفتند. برنامه تمرین مقاومتی دایره ای به مدت ۱۲ هفته، هر هفته ۳ جلسه و با شدت ۶۰ درصد یک تکرار بیشینه اجرا شد. سطح گرلین آسیل دار، انسولین و هورمون رشد، به روش الایزا اندازه گیری گردید.
یافته ها: تحلیل های آماری نشان دادند، به دنبال انجام ۱۲ هفته تمرین مقاومتی دایره ای، میزان هورمون های گرلین آسیل دار (P=0.02) و هورمون رشد (P=0.04) افزایش معنی داری داشت و سطح انسولین (P=0.83) نیز تفاوت معنی داری را نشان نداد. همچنین همبستگی مثبت معنی داری بین گرلین آسیل دار و هورمون رشد (r=0.58) مشاهده شد (P<0.05).
نتیجه گیری: به نظر می رسد، تمرین مقاومتی دایره ای، ذخایر انرژی بدن را کاهش می دهد و با افزایش ترشح گرلین آسیل دار، منجر به تحریک رفتار دریافت غذا و تعادل انرژی می شود.